Accijns op een personenauto - wordt deze gerestitueerd?

Servicebelasting

Personenauto's zijn accijnsplichtig, dus krachtens de wet van 6 december 2008 op de accijns moeten de belastingplichtigen deze heffing betalen. We hebben het hier met name over transacties die verband houden met de invoer of intracommunautaire verwerving van een personenauto. In bepaalde omstandigheden kan de op het grondgebied van het land betaalde accijns op een personenauto worden gerestitueerd, die verband houdt met de verplichting om aan bepaalde voorwaarden te voldoen, die bij deze wet worden geregeld. Hieronder presenteren we de belangrijkste informatie over de verplichting om accijns te betalen en de mogelijkheid van terugvordering!

Accijns op een personenauto - wanneer moet u betalen?

De verplichting om accijns te betalen op een personenauto vereist in principe het voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden met betrekking tot het soort transactie en het moment waarop de fiscale verplichting ontstaat. Bovendien geldt de verplichting om accijns te betalen alleen voor een personenauto die niet eerder op het grondgebied van het land is geregistreerd. De accijnsplicht ontstaat dus in verband met:

  • invoer van een personenauto, en de fiscale verplichting ontstaat bij het ontstaan ​​van de douaneschuld;

  • intracommunautaire verkrijging van een personenauto, en het moment waarop de fiscale verplichting ontstaat is de overdracht of verkrijging van het beschikkingsrecht over de personenauto als eigenaar, afhankelijk van wat er later is gebeurd, of het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving , indien de entiteit die de registratie aanvraagt ​​op het grondgebied van het land dat de intracommunautaire verworvenheid heeft verworven, de personenauto niet de eigenaar is;

  • de eerste verkoop op het grondgebied van het land van een personenauto die is geproduceerd op het grondgebied van het land waaruit geen accijns is betaald, in verband met de bovengenoemde gevallen. In deze situatie ontstaat de fiscale verplichting op de datum van afgifte of afgifte van de factuur, indien een dergelijke verplichting bestond.

De verplichting om accijns te betalen op een personenauto ontstaat in principe in verband met de eerste verkoop, invoer en intracommunautaire verwerving van een niet eerder op het grondgebied van het land geregistreerde personenauto!

Het is ook vermeldenswaard dat de verkoop van een personenauto op basis van accijns zeer ruim moet worden begrepen. Op grond van art. 100 seconden. 5 van de Accijnswet is een verkoop een verkoop, ruil en schenking in de zin van het Burgerlijk Wetboek, evenals uitgifte in ruil voor vorderingen, uitgifte in plaats van een uitkering, uitgifte in ruil voor een bepaalde activiteit, overdracht ten behoeve van vertegenwoordiging of reclame, overdracht door de belastingplichtige voor de persoonlijke behoeften van de belastingplichtige, vennoten, aandeelhouders, leden van coöperaties en hun huisgenoten, leden van de bestuursorganen van rechtspersonen, leden van de vereniging, alsmede werknemers en voormalige werknemers die bij hem in dienst zijn en worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

Een dergelijk breed begrip van de verkoop en vaststelling van de fiscale verplichting op basis van het moment van verhuizing leidde soms tot controversiële situaties, waarbij de Belastingdienst van mening was dat de enkele verhuizing van een gehuurde personenauto aanleiding gaf tot een belastingheffing verplichting. We hebben ons op dit probleem gericht in een ander artikel dat op onze website is gepubliceerd.

Procedure voor teruggaaf van accijnzen

Een entiteit die aan haar verplichtingen heeft voldaan, waaronder: de betaling van accijns kan onder bepaalde omstandigheden teruggave eisen. Dit is een uiterst belangrijke kwestie omdat het de eigendoms- en financiële situatie van een entiteit beïnvloedt, vooral omdat het accijnstarief kan oplopen tot 18,6% van de belastinggrondslag.

De kwestie van de teruggaaf van accijnzen is geregeld in art. 107 van de accijnswet. Volgens de eerste alinea van die bepaling, "een entiteit die het recht heeft verkregen om te beschikken over een personenauto die niet eerder op het grondgebied van het land als eigenaar was geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen inzake het wegverkeer, waarop de accijns is betaald op het grondgebied van het land, waardoor een intracommunautaire levering of uitvoer van de personenauto, dan wel indien de levering of uitvoer namens hem plaatsvindt, gerechtigd is de accijns terug te betalen op verzoek ingediend bij het bevoegde hoofd van de belastingdienst binnen een jaar na de datum van intracommunautaire levering of uitvoer van deze personenauto”.

De uitvoer of intracommunautaire levering van een personenauto die niet eerder is geregistreerd op het grondgebied van het land waar de accijns is betaald, maakt het mogelijk om binnen een jaar na de leveringsdatum de accijns terug te vragen.

Het is mogelijk om de betaalde accijns terug te krijgen als aan bovenstaande wettelijke voorwaarden is voldaan. Hoewel de voorwaarden met betrekking tot de datum van teruggave en het soort transactie duidelijk lijken, moet de kwestie met betrekking tot de registratie van het voertuig worden verduidelijkt. De Accijnswet maakt geen onderscheid tussen soorten registraties, waardoor het ook onmogelijk is om effectief teruggave van betaalde accijns aan te vragen nadat aan de overige voorwaarden is voldaan.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Bovenstaande werd onder meer benadrukt door Directeur van de Nationale Belastinginlichtingen in de individuele beschikking van 5 januari 2018, dossierref. 0111-KDIB3-3.4013.243.2017.1.JS: "Het verrichten van een eventuele registratie van de auto - inclusief tijdelijke registratie - sluit daarom de mogelijkheid van accijnsteruggaaf uit in het licht van art. 107 alinea. 1 van de Accijnswet. Indien de Aanvrager dus een intracommunautaire levering of uitvoer verricht van een personenauto die eerder tijdelijk op het grondgebied van het land is geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen inzake het wegverkeer, zal hij niet voldoen aan alle voorwaarden genoemd in het bovenstaande -genoemd de voorziening, en daarom heeft hij geen recht op teruggaaf van accijns”.

Documentatieverplichtingen met betrekking tot de teruggave van accijns

De uitvoering van de teruggaaf van accijnzen vereist ook de naleving van bepaalde documentatieverplichtingen, zonder welke het niet mogelijk is om de betaalde gelden terug te vorderen. Allereerst dient een passende aanvraag te worden ingediend bij de bevoegde belastingdienst (conform de toelichting in de aanvraag - dit is in principe de instantie waarbij de aangiften zijn ingediend of die de beschikking heeft gegeven over de hoogte van de accijns en de autoriteit bevoegd voor de woonplaats/zetel van de belastingplichtige). Het aanvraagsjabloon vindt u in de Regeling van de Minister van Financiën van 24 februari 2009 betreffende de terugbetaling van accijns op een personenauto.

De aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van betaling van accijns binnen het grondgebied van het land of een factuur met het aangegeven accijnsbedrag en documenten die de intracommunautaire levering of uitvoer bevestigen. Deze documenten omvatten met name verzend- en douanedocumenten, factuur- en leveringsspecificaties en andere handelsdocumenten met betrekking tot intracommunautaire levering of uitvoer (artikel 107, leden 3 en 4, van de accijnswet).

Indien de personenauto daarentegen door de belastingplichtige met eigen vervoermiddelen is uitgevoerd, dient bij de aanvraag een schriftelijke verklaring te worden gevoegd over de datum en wijze van uitvoer en de plaats van aflevering van de personenauto buiten de grondgebied van het land.

In het geval dat de bovengenoemde documenten de uitvoer of intracommunautaire levering van de personenauto niet bevestigen, zijn andere documenten waaruit hun prestaties blijken aanvaardbaar. Deze omvatten met name handelscorrespondentie, verzekerings- of vrachtdocumenten of een document ter bevestiging van de betaling voor een intracommunautaire levering of uitvoer (§ 2 van de bovenstaande verordening).

Om teruggaaf van betaalde accijns te krijgen, moet een aanvraag worden ingediend samen met documentatie die de uitvoer of intracommunautaire levering van een personenauto bevestigt.

Wanneer is de accijns op een personenauto niet verschuldigd en is het niet nodig om teruggave na te streven?

Als conclusie is het de moeite waard om het in de wet voorziene geval te vermelden, dat geen fiscale verplichting op basis van accijnzen schept, en dus - niet de betaling van accijns en een mogelijke toekomstige terugbetaling vereist.

Op grond van art. 101 seconden. 2a van de Accijnswet ontstaat de fiscale verplichting bij de intracommunautaire verkrijging van een personenauto en de verkoop van een op het grondgebied van het land vervaardigde auto niet indien de personenauto intracommunautair is geleverd of is uitgevoerd binnen 30 dagen intracommunautaire verwerving of eerste verkoop, en de belastingplichtige beschikt over bewijs dat de uitvoer van de goederen bevestigt.