Btw-belastingplicht bij postorderverkoop - hoe definieer je dit?

Servicebelasting

Terwijl de bepaling van het moment waarop de btw-verplichting ontstaat bij stationaire verkopen geen grote twijfels doet rijzen, doet het probleem met de bepaling zich voor in het geval van belastingplichtigen die postorderverkopen doen. De regelgeving voorziet hier niet in uitzonderingen, waardoor het bepalen van het daadwerkelijke moment van verkoop moeilijk is. Wanneer ontstaat de btw-plicht bij verkoop per postorder? Het antwoord vind je in het artikel.

Het moment waarop de btw-verplichting ontstaat - algemene regel

Als algemene regel geldt dat het moment waarop de btw-verplichting ontstaat op grond van art. 19a lid. 1 van de btw-wet ontstaat bij de levering van goederen of het verrichten van de dienst. Door het leveren van goederen in overeenstemming met Art. 7 seconden. 1 betekent de overdracht van het recht om als eigenaar over de betreffende zaken te beschikken, maar de eigendomsoverdracht is niet vereist. In de praktijk is dit het feitelijke moment waarop de goederen aan de koper worden overhandigd.

Bovendien, zoals blijkt uit art. 19a lid. 8 van de btw-wet, als de belastingplichtige betaling of een deel ervan ontvangt voor een toekomstige transactie vóór de levering van de goederen, ontstaat de belastingverplichting bij ontvangst ervan. Artikel 19a sec. 8 van de btw-wet:
"Als vóór de levering van de goederen of het verrichten van de dienst de betaling geheel of gedeeltelijk is ontvangen, met name: vooruitbetaling, voorschot, voorschot, termijn-, bouw- of huisvestingsbijdrage voorafgaand aan de oprichting van de coöperatie recht op een woning of pand voor een ander doel, de fiscale verplichting ontstaat bij ontvangst met betrekking tot het ontvangen bedrag, behoudens 5, punt 4. " Samengevat, de btw-verplichting ontstaat op de datum van verkoop, begrepen als de dag van levering van de goederen of uitvoering van de dienst, of de datum van ontvangst van betaling, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich het eerst heeft voorgedaan.

Btw-belastingplicht - bijzondere regels

Naast de algemene regel die het moment bepaalt waarop een fiscale verplichting ontstaat, heeft de wetgever ook voorzien in bijzondere situaties waarin de fiscale verplichting op verschillende grondslagen ontstaat.

Op grond van art. 19a lid. 5 van de btw-wet ontstaat de fiscale verplichting bij ontvangst van het geheel of een deel van de betaling, b.v. voor transacties:

  • vrijgave van goederen door de opdrachtgever aan de commissionair op grond van een commissieovereenkomst,

  • eigendomsoverdracht van goederen op bevel van een openbare autoriteit of entiteit die namens die autoriteit optreedt in ruil voor compensatie,

  • de levering van goederen verricht in het kader van de uitvoering, bedoeld in art. 18.

Ook voor de levering van gedrukte boeken (exclusief kaarten en folders) alsmede kranten, tijdschriften en gedrukte tijdschriften gelden bijzondere procedures. In dit geval ontstaat de fiscale verplichting voor de levering aan een actieve btw-betaler op het moment van afgifte van de factuur.

Btw-belastingplicht voor buitenlandse transacties

Intracommunautaire levering van goederen

Bij levering van goederen aan intracommunautaire contractanten overeenkomstig art. 20 paragraaf 1 van de BTW-wet, ontstaat de fiscale verplichting op de factuurdatum, uiterlijk op de 15e van de maand die volgt op de maand waarin de levering heeft plaatsgevonden.

Voor leveringen van goederen die gedurende een periode langer dan een maand ononderbroken zijn uitgevoerd, worden deze echter geacht elke maand te hebben plaatsgevonden totdat de levering van deze goederen is voltooid.

Bij intracommunautaire levering van goederen heeft de betaling van de factuur geen invloed op de belastingplicht. Daarom is het belangrijk om geen voorschotfacturen uit te geven voor toekomstige intracommunautaire transacties, aangezien deze geen fiscale gevolgen hebben.

Export van goederen

Er zijn geen specifieke procedures voor de uitvoer van goederen. De fiscale verplichting voor dergelijke transacties ontstaat dus op basis van algemene principes, d.w.z. op het moment van levering van goederen of ontvangst van betaling, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich het eerst voordeed.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Btw-belastingplicht voor postorderverkoop

Er zijn ook geen specifieke bepalingen voor postorderverkoop. De belastingverplichting op grond van btw moet worden beschouwd op basis van algemene beginselen, d.w.z. ze ontstaat op het moment van levering van goederen of ontvangst van betaling. In het geval van postorderverkoop, waarbij de klant eerst de betaling verricht en vervolgens de goederen naar hem worden verzonden, lijkt de situatie duidelijk: de belastingverplichting ontstaat na ontvangst van de betaling voor de goederen. Voor intracommunautaire leveringen (intracommunautaire leveringen) ontstaat de btw-verplichting voor verkoop op afstand op de datum van afgifte van de factuur. Het is anders bij transacties waarbij de goederen eerst worden verzonden en de klant pas betaalt bij ontvangst, d.w.z. in relatie tot de zogenaamde contant bij aflevering. Dan ontstaat volgens de algemene regel de fiscale verplichting op het moment van levering van de goederen aan de klant. Het kan echter moeilijk zijn om de werkelijke datum van levering van de goederen aan de klant te bepalen.

De belastingdienst stelt zich daarom op het standpunt dat de datum van verkoop, en dus de datum van de belastingplicht, de datum van overhandiging van de goederen aan het bezorgbedrijf moet zijn, omdat de leverancier verplicht is om ze te leveren, en dus de verkoper het recht over de goederen als eigenaar overdraagt.

Dit standpunt wordt bevestigd door de individuele interpretatie van de directeur van de Nationale Belastinginlichtingen van 4 oktober 2018, ref.nr. 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR:

"Door het bovenstaande te verschuiven naar de bepalingen over de belasting op goederen en diensten, dient te worden vermeld dat het moment van levering van goederen in de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet op de belasting op goederen en diensten overeenkomt met het moment van" levering van goederen "als bedoeld in artikel 544 van het Wetboek. Daarom, in een situatie waarin de goederen via een vervoerder (expediteur, koerier) naar de koper worden verzonden, vindt de levering van de goederen plaats wanneer de goederen worden vrijgegeven aan de entiteit die verplicht tot aflevering, omdat de leverancier op dat moment als eigenaar het recht over de goederen overdraagt.

In het licht van het bovenstaande is de Aanvrager, in het geval dat het onderwerp van de aanvraag is, verplicht om bij levering van de goederen per koerier de datum van levering van de goederen aan de koerier als datum van levering op de factuur te gebruiken. "

Een factuur die een postorderverkoop documenteert vanuit het grondgebied van het land aan een natuurlijke persoon of een bedrijf dat niet verplicht is om intracommunautaire acquisitietransacties af te wikkelen, moet worden gemarkeerd als EE in JPK V7, meer hierover in het artikel: Postorder verkoop aan de EU - hoe een ESPO-factuur uitgeven?

Samengevat, de btw-verplichting voor postorderverkoop ontstaat bij levering van de goederen aan de klant of ontvangst van betaling, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. In het geval van leveringen waarbij de betaling bij aflevering wordt gedaan, d.w.z. op het moment van ontvangst van het pakket door de contractant, moet de datum van verkoop de datum zijn van afgifte van de goederen aan het bezorgbedrijf.

Hoe maak ik een factuur voor ESPO voordat de limiet wordt overschreden?

Als de ESPO-limiet niet is overschreden en u zich niet vrijwillig heeft geregistreerd voor VAT-OSS en de uitgegeven verkoopfacturen moeten worden belast met het nationale, Poolse btw-tarief, waarbij de factuur is gemarkeerd met de EE-code. Om de EE-code in te schakelen, gaat u naar het tabblad: INSTELLINGEN »BELASTINGEN» TYPE VEILIGHEIDSTRANSACTIES »SPECIALE TRANSACTIES en selecteert de EE-optie - postorderverkoop aan de EU en levering van omroep- en elektronische telecommunicatiediensten.

Om een ​​factuur uit te geven, gaat u naar het tabblad: INKOMSTEN »VERKOOP» TENTOONSTELLING »FACTUUR, selecteer de koper, dwz een particulier uit een ander EU-land, waar in het veld waar de NIP standaard is ingesteld, de optie GEEN selecteert en vervolgens het Poolse btw-tarief toepassen.

Selecteer op het subtabblad ACCOUNTING de optie EE als het type Verkoop JPK_V7.

De factuur die op deze manier wordt uitgegeven, wordt ingevoerd in kolom 7 van de KPiR - Verkoop van goederen en diensten (of het inkomstenrecord voor een forfaitair bedrag) en in het btw-register voor verkopen. Bovendien krijgt de factuur in het registratiegedeelte van het JPK_V7-bestand de aanduiding EE.