Correctie WDT-factuur in het licht van de bepalingen van de btw-wet

Servicebelasting

In sommige situaties moeten ondernemers die intracommunautaire transacties verrichten, hun verrekeningen corrigeren. Om verschillende redenen is het noodzakelijk om een ​​correctie af te geven. Zoals uit de praktijk blijkt, vormen een corrigerende factuur voor intracommunautaire leveringen en de afwikkeling daarvan heel vaak een probleem voor belastingplichtigen.

Belastinggrondslag en de correctiefactuur voor intracommunautaire leveringen

Wij passen de bepalingen van art. 29a van de btw-wet (bepalingen over de vermindering van het verkoopbedrag), in een situatie waarin zich na de levering de volgende gebeurtenissen voordoen:

  1. de leverancier geeft de koper een korting,

  2. de koper de gekochte goederen retourneert,

  3. ten onrechte geïnde bedragen worden teruggegeven

- dan is de verkoper verplicht de belastinggrondslag te verminderen / corrigeren met de bedragen aan gedocumenteerde, wettelijk toegestane en verplichte kortingen (kortingen, kortingen, geaccepteerde klachten en kortingen) en de waarde van de geretourneerde goederen, bedragen die onverschuldigd zijn geretourneerd in de zin van de bepalingen over prijzen en terugbetaalde bedragen van subsidies, subsidies en andere soortgelijke toeslagen.

Indien de bovengenoemde gebeurtenissen leiden tot een omzetdaling, is de verkoper verplicht een corrigerende intracommunautaire leveringsfactuur uit te reiken.

Is de ontvangstbevestiging van de WDT-correctie verplicht?

Belangrijk is dat de wetgever bij corrigerende intracommunautaire leveringen niet verlangt dat de verkoper beschikt over een ontvangstbevestiging van de corrigerende intracommunautaire leveringsfactuur door de koper.

De uitsluiting van deze voorwaarde met betrekking tot WDT vloeit voort uit Art. 29 sec. 4b punt 1 van de btw-wet, volgens welke de voorwaarde voor de belastingplichtige om te beschikken over een bevestiging van ontvangst van de factuurcorrectie door de koper van de goederen of diensten niet van toepassing is op de uitvoer van goederen, de intracommunautaire levering van goederen en de levering van goederen waarvoor de plaats van heffing buiten het grondgebied van het land ligt.

Aangezien de belastingplichtige die de intracommunautaire levering van goederen verricht niet verplicht is de ontvangst van de correctiefactuur door de koper van de goederen te bevestigen, kan de belastingplichtige de intracommunautaire levering van goederen opnemen en de belastinggrondslag die reeds in de aangifte voor de maand waarin de correctiefactuur is uitgereikt.

Dit standpunt wordt bevestigd door de belastingdienst, een voorbeeld hiervan is de individuele interpretatie van de directeur van de belastingkamer in Pozna van 2 september 2014, dossierref. ILPP4 / 443-283 / 14-3 / ISN, waar we kunnen lezen:

(...) wanneer de prijsverlaging van de intracommunautaire leveringspost een nieuwe omstandigheid is die bij de afgifte van de originele verkoopfactuur onmogelijk te voorzien was, ontstaat de verplichting om een ​​correctie voor de prijsverlaging op te nemen in de verrekening voor de periode waarin de reden voor de aanpassing is ontstaan. De bepaling van art. 29a lid. 13 van de wet (betreffende de ontvangst van de ontvangstbevestiging van de correctiefactuur door de koper) is in dit geval niet van toepassing, aangezien de voorwaarde voor de belastingplichtige om te beschikken over een ontvangstbevestiging van de correctiefactuur door de koper van de goederen niet gelden voor intracommunautaire leveringen van goederen.

Als gevolg hiervan is de Vennootschap in de aldus gepresenteerde situatie niet verplicht/niet verplicht om de correctie voor de prijsverlaging te verrekenen in de maand waarin zij de oorspronkelijke belastingverplichting voor een bepaalde intracommunautaire levering van goederen heeft aangetoond. De vennootschap is/zal verplicht zijn om bovengenoemde in minus correctie in de belastingaangifte voor de opgegeven boekhoudperiode, waarin er omstandigheden waren / zullen optreden die de wijziging (verlaging) van de voorlopige prijs rechtvaardigen, dwz in de maand waarin de maandelijkse gemiddelde metaalprijzen voor een bepaalde prijsbasis waren / wordt aangekondigd (...).

Principes voor het omzetten van een corrigerende factuur voor intracommunautaire leveringen in de Poolse valuta

Facturen die WDT documenteren, worden meestal uitgegeven in een vreemde valuta. Dit vereist hun omrekening naar de Poolse valuta. De berekening is ook onderworpen aan de correctiefactuur van de intracommunautaire levering van goederen. De regels voor het omwisselen van een vreemde valuta in Poolse valuta zijn uiteengezet in Art. 31a lid. 1 en 2 van de BTW-wet. Deze bepaling houdt in dat de omrekening van de in een vreemde valuta uitgedrukte belastinggrondslag in zloty wordt gebaseerd op de gemiddelde koers van de vreemde valuta die is aangekondigd door de Nationale Bank van Polen:

  • op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag waarop de belastingverplichting ontstaat,

  • op de laatste werkdag voorafgaand aan de datum van afgifte van de factuur - als de belastingplichtige, in overeenstemming met de nationale btw-regelgeving, een factuur zou kunnen uitreiken voordat de belastingverplichting ontstaat en deze op tijd uitgeeft.

In plaats van om te rekenen in zloty's met behulp van de wisselkoers die is aangekondigd door de Nationale Bank van Polen, kunnen de bedragen die worden gebruikt om de in een vreemde valuta uitgedrukte belastinggrondslag te bepalen, worden omgerekend in zloty's volgens de laatste wisselkoers die door de Europese Centrale Bank is gepubliceerd op de laatste dag voorafgaand aan de datum waarop de fiscale verplichting ontstaat. In dat geval worden niet-eurovaluta's omgerekend met hun respectieve euro-omrekeningskoers. Als de belastingplichtige een factuur uitreikt voordat de belastingverplichting ontstaat en de bedragen die worden gebruikt om de belastinggrondslag te bepalen op deze factuur zijn uitgedrukt in een vreemde valuta, wordt de omrekening in zloty uitgevoerd volgens de gemiddelde wisselkoers van een bepaalde vreemde valuta aangekondigd door de Nationale Bank van Polen op de laatste werkdag voorafgaand aan de datum van uitgifte van facturen.

In het geval van een correctiefactuur voor intracommunautaire leveringen moet worden aangenomen dat het tarief dat wordt gebruikt bij het uitreiken en converteren van een dergelijke factuur, het tarief is dat wordt gebruikt voor het uitgeven en converteren van de originele factuur. Dit standpunt wordt ook bevestigd door de belastingdienst, een voorbeeld hiervan is de brief van de directeur van de belastingkamer in Poznań van 2 februari 2011, dossierref. ILPP2 / 443-1919 / 10-2 / EN, waar we kunnen lezen:

(…) Op grond van art. 31a lid. 1 van de wet, indien de bedragen die worden gebruikt om de belastinggrondslag te bepalen in een vreemde valuta zijn vermeld, wordt de omrekening in zloty uitgevoerd volgens de gemiddelde wisselkoers van een bepaalde vreemde valuta, aangekondigd door de Nationale Bank van Polen op de laatste werkdag voorafgaand aan de datum van de belastingplicht.

Met inachtneming van bovenstaande bepalingen dient te worden vermeld dat in voorkomend geval het bedrag op de correctiefactuur of creditnota in vreemde valuta dient te worden omgerekend tegen dezelfde koers als het bedrag op de originele (gecorrigeerde) factuur, dwz volgens de gemiddelde wisselkoers van een bepaalde vreemde valuta aangekondigd door Narodowy Bank Polski op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag waarop de belastingverplichting ontstaat, in overeenstemming met art. 31a lid. 1 van de daad. (...)

De goederen vervangen door een nieuwe en de correctiefactuur voor WDT

De bepalingen van de btw-wet bevatten geen voorschriften voor de uitwisseling van goederen als onderdeel van klachten bij intracommunautaire leveringen. Daarom zijn er in de praktijk twee manieren om te werk te gaan:

  • de klacht wordt behandeld als een voortzetting van de oorspronkelijke verkoop en heeft dus geen fiscale gevolgen,

  • een corrigerende factuur voor intracommunautaire leveringen wordt opgemaakt en vervolgens een factuur voor de levering van nieuwe (vervangen) goederen.

Volgens het eerste standpunt mag, indien de beschadigde goederen opnieuw worden ingevoerd op het grondgebied van de Republiek Polen en de goederen vrij van gebreken naar de contractant worden gestuurd, er geen factuur worden opgesteld waarin de uitvoer van (vermelde) goederen (de uitwisseling van goederen mag alleen worden gedocumenteerd met interne documenten, bijv. boekhoudkundige notities). In dit geval moet u ook geen gegevens invoeren in btw-7 / btw-7K-aangiften en btw-EU-informatie.

Het standpunt dat de klacht fiscaal neutraal is, wordt door de Belastingdienst bevestigd. Als voorbeeld kunnen we een fragment citeren uit een brief van het hoofd van de belastingdienst in Bielsk Podlaski, nr. US-I-3 / 443-1 / 05, van 28 februari 2005, waarin we kunnen lezen:

(...) De regel is dat alleen de levering van goederen tegen geldelijke rente onderworpen is aan belasting met belasting over de toegevoegde waarde, en daarom, wanneer deze gratis wordt gedaan, niet onderworpen is aan belasting op goederen en diensten. De vrijgave van de goederen als onderdeel van de klacht is geen betaalde levering en is daarom niet onderworpen aan belasting op goederen en diensten.

Het vervangen van een defecte trekker door een trekker zonder gebreken als gevolg van een klacht is in feite de uitvoering (voortzetting) van de in 1997 gedane verkoop, en daarom blijft de aankoop door de Onderneming van een nieuwe trekker ten behoeve van de klacht in stand. verband met de oorspronkelijke verkoop, dwz belastbare activiteit (…).

Zoals aangegeven, wordt bij de tweede methode een factuur die de intracommunautaire levering van goederen corrigeert, opgemaakt op de originele factuur.Deze methode is ook acceptabel, wat werd bevestigd door het hoofd van het Pommerse belastingkantoor in Gdańsk in een brief van 17 mei 2006, nr. VI / 443-61 / 06 / JW., waarin we kunnen lezen:

(...) de voorwaarde om te beslissen wanneer de omzet moet worden vermeld voor de correctie van de intracommunautaire levering van goederen, is de aard van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de correctie van de factuur. (...)

In de gepresenteerde feiten worden corrigerende facturen uitgegeven als gevolg van gebeurtenissen die zich voordoen na de uitgifte van de originele factuur - geaccepteerde klachten. Deze omstandigheden waren dus niet bekend op het moment van de originele factuur.

Met het bovenstaande in gedachten moet daarom worden geconcludeerd dat het in het geanalyseerde geval correct zal zijn om de corrigerende factuur op te nemen in de maand van uitgifte (erkenning van de klacht) (...).