Vereenvoudigde factuur - wat is het en hoe toon je het in JPK V7

Website

De in 2020 door de wetgever ingevoerde wijzigingen in de rapportage waren gericht op het aanscherpen van het btw-stelsel in Polen. Tegelijkertijd gaat het niet alleen om verbeteringen in het controleproces van de Belastingdienst, maar ook om faciliteiten voor ondernemers. Vereenvoudigde factuur is geen nieuw belastingconcept. Het is echter de moeite waard om te weten hoe het moet worden weergegeven in de nieuwe SAF-T.

Wat is een vereenvoudigde factuur?

Het basisdocument, dat de bevestiging van de gesloten transactie is, en dus het boekhoudingsdocument dat recht geeft op btw-aftrek (in het geval van actieve btw-betalers) en dat de basis vormt voor het aantonen van de verkoop, is de btw-factuur. De btw-wet, evenals de regeling van de minister van Financiën over het uitreiken van facturen, bepalen precies welke gegevens in verschillende gevallen in een btw-factuur moeten worden opgenomen. De wetgever heeft ook voorzien in situaties waarin de belastingplichtige de zgn vereenvoudigde factuur.

Op grond van art. 106e alinea. 5 punt 3 van de btw-wet waarbij tegelijkertijd:

 • het totale verschuldigde bedrag is niet hoger dan PLN 450 of EUR 100 (als het bedrag in EUR is gespecificeerd)

 • de factuur bevat gegevens waarmee u het belastingbedrag voor elk belastingtarief kunt specificeren

- de belastingplichtige kan een zogenaamde vereenvoudigde factuur uitreiken. Deze vereenvoudiging bestaat erin dat de factuur niet de in art. 106e alinea. 1 punten 3, 8, 9 en 11-14 van de btw-wet, d.w.z. gegevens zoals:

 • de voor- en achternaam of naam van de koper van de goederen of diensten en zijn adres;

 • maat en hoeveelheid geleverde goederen of omvang van verrichte diensten;

 • eenheidsprijs van een goed of dienst zonder het belastingbedrag (netto eenheidsprijs);

 • waarde van de geleverde goederen of verrichte diensten, gedekt door de transactie, exclusief het belastingbedrag (netto verkoopwaarde);

 • belastingtarief;

 • de som van de netto-verkoopwaarde, uitgesplitst naar verkopen onderworpen aan individuele belastingtarieven en vrijgestelde verkopen;

 • belastingbedrag over de som van de netto verkoopwaarde, uitgesplitst naar bedragen die verband houden met individuele belastingtarieven.

Samengevat moet de vereenvoudigde factuur gegevens bevatten zoals:

 • Uitgavedatum;

 • een volgnummer, gegeven binnen een of meer reeksen, dat de factuur uniek identificeert;

 • het nummer waarmee de belastingplichtige voor de belasting is geïdentificeerd;

 • het nummer waarmee de koper van goederen of diensten wordt geïdentificeerd voor de belasting of belasting over de toegevoegde waarde waaronder hij de goederen of diensten heeft ontvangen;

 • de datum van de levering of voltooiing van de levering van de goederen of de uitvoering van de dienst, indien gespecificeerd en verschillend van de datum van uitgifte van de factuur;

 • naam (soort) goederen of diensten;

 • het bedrag van eventuele prijskortingen of -kortingen, ook in de vorm van een vervroegde betalingskorting, indien deze niet in de netto eenheidsprijs zijn begrepen;

 • het totaal verschuldigde bedrag.

Een fiscaal ontvangstbewijs dat een transactie documenteert die niet hoger is dan PLN 450 of EUR 100, inclusief het btw-identificatienummer van de koper en de bovengenoemde gegevens, kan worden behandeld als een vereenvoudigde factuur.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Vereenvoudigde factuur - wanneer kan deze niet worden uitgegeven?

Het recht om vereenvoudigde facturen uit te reiken geldt niet voor alle soorten verkopen. Op deze manier gedocumenteerd kan niet:

 • postorderverkoop vanuit het grondgebied van het land en postorderverkoop binnen het grondgebied van het land;

 • verkopen waarvoor de factuur niet het btw-identificatienummer van de koper bevat;

 • intracommunautaire levering van goederen;

 • intracommunautaire dienstverlening.

Dit betekent onder meer dat Online winkels die per postorder verkopen of entiteiten die transacties aangaan met kopers uit een ander EU-land geven geen vereenvoudigde facturen uit.

Ontvangst met NIP als vereenvoudigde factuur

Vanaf januari 2020 heeft de verkoper alleen de mogelijkheid om een ​​factuur naar de kassabon te sturen als:

 • het ontvangstbewijs bevat het btw-identificatienummer (NIP) van de koper - als de koper een bedrijf is;

 • het ontvangstbewijs bevat niet het btw-identificatienummer (NIP) van de koper - als de koper een consument is (particulier, geen bedrijf).

Het uitgeven van een factuur voor het ontvangstbewijs zonder de bovenstaande regels in acht te nemen, zal resulteren in het opleggen van sancties aan beide partijen bij de transactie. Aan de kant van de verkoper is er een bijtelling van 100% btw, die op de factuur voor de bon werd vermeld. Als gevolg hiervan zal de verkoper het dubbele van de verschuldigde btw moeten betalen. Wanneer echter een dergelijke factuur door de koper wordt gebruikt, zal hij ook worden gestraft met een sanctie van 100%, met als gevolg dat de transactie op btw-gebied voor hem neutraal zal zijn. Meer informatie over de verplichting om het NIP-belastingidentificatienummer op de bon te vermelden, vindt u in het artikel: Het NIP-belastingidentificatienummer van de koper op de bon en de factuur voor de bon - het is de moeite waard om te weten!

Voorbeeld 1.

Mevrouw Danuta runt een kruidenierswinkel. Elke verkoop wordt gedocumenteerd met een fiscaal ontvangstbewijs en op verzoek van de klant wordt een btw-factuur opgemaakt. Kan Danuta het afgegeven ontvangstbewijs behandelen als een vereenvoudigde factuur als de koper heeft verzocht om het btw-identificatienummer van zijn bedrijf op het ontvangstbewijs te vermelden en de transactie 400 PLN bruto bedraagt?

Ja, vanwege het feit dat het type verkoop niet werd vermeld in de transactiecatalogus, met uitzondering van het uitgeven van een vereenvoudigde factuur, was de waarde van de transactie niet hoger dan PLN 450 en bevat het ontvangstbewijs alle benodigde gegevens, inclusief het btw-identificatienummer van de koper nummer (NIP), kan worden behandeld als een vereenvoudigde factuur.

Voorbeeld 2.

De heer Łukasz runt een ontwerpbureau. Hij gaf de klant een kwitantie met het btw-identificatienummer (NIP) van de koper. De waarde van de verkochte diensten is PLN 1.000. Kan de afgegeven kwitantie door de verkoper worden behandeld als een vereenvoudigde factuur?

Nee - ondanks het feit dat de verkoop niet werd vermeld in de catalogus die het uitgeven van een factuur voor de bon uitsluit, overschreed de waarde van de transactie de limiet van PLN 450, dus de koper moet de heer Łukasz vragen om een ​​factuur voor de bon uit te reiken .

Wie is de koper? Welk verkoopdocument? Welk effect?
Zelfstandig ondernemer Ontvangstbewijs met fiscaal identificatienummer boven PLN 450 / EUR 100 Mag een factuur opvragen voor het ontvangstbewijs
Zelfstandig ondernemer Vereenvoudigde factuur (ontvangstbewijs met NIP tot PLN 450 / EUR 100) Het document is de basis voor het erkennen van de uitgaven als kosten en voor btw-aftrek
Klant Ontvangstbewijs (zonder fiscaal identificatienummer) Hij kan een persoonlijke factuur opvragen voor het ontvangstbewijs

Vereenvoudigde factuur en JPK V7

Aangezien een ontvangstbewijs met een fiscaal identificatienummer (NIP), dat transacties betreft met een waarde van maximaal PLN 450 of EUR 100, kan worden behandeld als een vereenvoudigde factuur, mogen er geen facturen worden opgesteld op basis van het ontvangstbewijs. Bevestiging van een dergelijke procedure is de individuele interpretatie van de directeur van de nationale belastinginformatie van 18 maart 2020, 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK, waarin we lezen dat "Een ontvangstbewijs dat de verkoop documenteert tot een bedrag van PLN 450 bruto of EUR 100, met het NIP-nummer van de koper en andere gegevens die nodig zijn voor de factuur, met uitzondering van de gegevens vermeld in art. 106e alinea. 5 punt 3 van de wet, is een vereenvoudigde factuur, behandeld als een gewone factuur. In het geval van dergelijke ontvangsten moeten ze worden behandeld als een gewone factuur.

Rekening houdend met het bovenstaande en de twijfels van de aanvrager, moet worden opgemerkt dat, aangezien de aanvrager de verkoop documenteert voor een bedrag dat niet hoger is dan 450 PLN of 100 EUR (als het bedrag in EUR is gespecificeerd) met een fiscaal ontvangstbewijs met de klant (koper) fiscaal identificatienummer en andere door de wet vereiste gegevens, een afzonderlijk document (standaardfactuur) voor de koper uitgeven voor deze verkoop ”.

Als de fiscale kwitantie dus kan worden beschouwd als een vereenvoudigde factuur waarvoor geen standaardfactuur wordt opgemaakt, bestond er bij ondernemers twijfels over hoe dergelijke verkopen moeten worden weergegeven in de uitgebreide structuur van het uniforme controlebestand, namelijk de nieuwe JPK V7.

Volgens § 10 sec. 7 punt 3 van de Regeling van de minister van Financiën, Investeringen en Ontwikkeling over de gedetailleerde reikwijdte van gegevens in belastingaangiften en administraties op het gebied van belasting op goederen en diensten, in het JPK V7-recordgedeelte zijn ondernemers verplicht om gedocumenteerde verkopen aan te tonen met vereenvoudigde facturen, dwz opgesteld in overeenstemming met art. 106e alinea. 5 punt 3 van de btw-wet. De verplichting om vereenvoudigde facturen als aparte posten op te nemen in SAF-T gaat pas in op 1 juli 2021.

Bovendien heeft de minister van Financiën, om tegemoet te komen aan de behoeften van belastingbetalers, overgangsbepalingen ingevoerd volgens welke NIP-ontvangsten van kopers die als vereenvoudigde facturen worden beschouwd, tot 30 juni 2021 niet als afzonderlijke posten in JPK V7 hoeven te worden getoond. Zoals we kunnen lezen in de memorie van toelichting bij de ontwerpregeling:

"[...] de wijziging houdt verband met de geïdentificeerde problemen die zich kunnen voordoen bij het voldoen aan de vereisten vervat in § 10 para. 1 punt 2 en punt 7 verlicht. b, sec. 2 punt 1 en sec. 3 en 4 van de Regeling door belastingplichtigen die kassa's gebruiken. Deze wijziging is bedoeld om de administratieve verplichtingen voor belastingplichtigen te vereenvoudigen in de moeilijke periode die momenteel gaande is, namelijk de verspreiding van coronavirusinfecties en moeilijkheden bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door belastingplichtigen."

Dit betekent dat fiscale ontvangsten die als vereenvoudigde facturen worden behandeld, pas vanaf 1 juli 2021 gezamenlijk, met één boeking, samen met reguliere fiscale ontvangsten in de vorm van een periodiek kassarapport kunnen worden geboekt.

Voorbeeld 3.

Op 1 mei 2021 heeft mevrouw Natalia een kwitantie uitgegeven met het NIP (belastingidentificatienummer) van de koper voor een bedrag van PLN 200. Hoe moet de verkoop in de nieuwe JPK V7 op basis van btw worden weergegeven, als de bon wordt behandeld als een vereenvoudigde factuur?

In een dergelijke situatie kan mevrouw Natalia de verkoop bewijzen in het btw-verkoopregister op basis van een dagelijkse of maandelijkse periodieke rapportage van de kassa. Als dit ontvangstbewijs echter na 30 juni 2021 is afgegeven, zou mevrouw Natalia het totale rapport van de kassa met de waarde ervan moeten verminderen en vervolgens de vereenvoudigde factuur als een afzonderlijke boeking in het btw-verkoopregister en in de JPK moeten opnemen V7 registratie gedeelte.

Kortom, de belastingplichtige hoeft niet altijd een standaardfactuur uit te reiken waarin rekening wordt gehouden met alle gegevens van de koper, diensten of verkochte goederen. Er zijn gevallen waarin het mogelijk is om een ​​vereenvoudigde factuur uit te reiken, of zelfs om een ​​fiscaal ontvangstbewijs als een dergelijk document te herkennen. Dit is een grote hulp voor ondernemers die kleine diensten verlenen of producten met een lage waarde verkopen, omdat het de tijd die ze moeten besteden aan het invullen van boekhoudformaliteiten verkort. Het is echter de moeite waard om de veranderende regelgeving voortdurend te volgen om vereenvoudigde facturen correct in de administratie te tonen, inclusief fiscale ontvangsten met het NIP (fiscaal identificatienummer) van de koper. Door de invoering van de JPK V7-structuur zullen ondernemers zorgvuldiger kiezen voor de boekhoudsystemen die het uitreiken van facturen mogelijk maken. Dankzij het facturatiesysteem, dat garant staat voor de zekerheid van afrekeningen, zal de belastingplichtige ten volle kunnen profiteren van de beschikbare vereenvoudigingen bij het documenteren van verkopen, omdat een goed boekhoudsysteem transacties op een gepaste manier in alle administraties zal weergeven.