Factuur met onjuist btw-tarief en belastingaftrek

Servicebelasting

De leverancier is altijd verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste btw-tarief voor een bepaald goed of dienst. De belastingplichtige dient te bepalen of een verlaagd belastingtarief of een vrijstelling van btw kan worden toegepast. In een situatie waarin het moeilijk is om het juiste belastingtarief voor goederen en diensten te bepalen, kan de belanghebbende bij de belastingdienst een aanvraag indienen voor een individuele interpretatie van belastingregels.

Factuur met onjuist btw-tarief - gevolgen bij de leverancier

Het aantonen van een onjuist btw-tarief door de leverancier van een goed of dienst veroorzaakt bepaalde effecten in de belasting op goederen en diensten. Het is van belang of het btw-tarief te hoog of te laag is.

Een te hoog belastingtarief op goederen en diensten resulteert in een stijging van de verkoopprijs van een goed / dienst, waardoor er een hoger bedrag aan belasting wordt betaald.Aan de andere kant kan de onderwaardering van het btw-tarief leiden tot een onderwaardering van de belastingschuld, en vervolgens tot het ontstaan ​​van achterstallige belastingen en vertragingsrente. Een dergelijke actie veroorzaakt onregelmatigheden in de btw-afrekening, dus als een bepaald goed of een bepaalde dienst niet voorkomt in de specifieke bepalingen van de btw-wet of -verordening als onderworpen aan een verlaagd btw-tarief of btw-vrijstelling, moet het basistarief van 23% worden toegepast voor de verkoop van dergelijke producten.

Opgemerkt moet echter worden dat zowel over- als onderschatting van het btw-tarief onjuist is. Als de belastingplichtige het btw-tarief onjuist heeft bepaald en een document heeft afgegeven met een hoger belastingbedrag dan dat van toepassing is op een bepaald product of een bepaalde dienst, is hij verplicht de uit het verkoopdocument voortvloeiende belasting te betalen.

Factuur met onjuist btw-tarief - aftrek van voorbelasting

Onlinetips

Heeft u een bedrijf en heeft u vragen?

Profiteer van het deskundig advies van de Ondernemersgids

Online advies voor bedrijven

Btw-belastingplichtigen hebben het recht om het bedrag van de verschuldigde belasting te verminderen met het bedrag van de voorbelasting. Op grond van de wet mogen zij dit echter niet altijd doen, omdat er gevallen zijn waarin geen vermindering van het bedrag of teruggaaf van het verschil in belasting wordt toegepast.

Bij het uitreiken van een factuur met een onjuist btw-tarief zijn daarom twee situaties te onderscheiden:

  1. De transactie gedocumenteerd met een factuur is niet belastbaar of vrijgesteld van belasting

Het recht om het bedrag van de verschuldigde belasting te verminderen met het bedrag aan voorbelasting dat wordt vermeld in documenten die de aankoop van goederen of diensten bevestigen, is niet van toepassing in een situatie waarin het transacties betreft die zijn gedocumenteerd met facturen die niet zijn onderworpen aan belasting of zijn vrijgesteld van belasting. Daarom kan een belastingplichtige die een onjuist belaste transactie heeft die is vrijgesteld van btw of niet aan deze belasting is onderworpen, ondanks de op het document vermelde bedragen, de voorbelasting niet van die factuur af te trekken.

  1. Onjuist btw-tarief toegepast op de factuur

De bepalingen van de Wet Belasting Toegevoegde Waarde maken het recht op aftrek van voorbelasting op de factuur niet afhankelijk van het juiste btw-tarief dat op de factuur wordt toegepast. Daarom heeft de belastingplichtige-koper het recht om voorbelasting af te trekken, zelfs als het btw-bedrag tegen het verkeerde tarief is berekend (op voorwaarde dat er geen andere beperkingen zijn op grond van de btw-wet).

Correctie van onjuist gespecificeerd btw-tarief

Bij een onjuiste toepassing van het belastingtarief is de verkoper verplicht de onjuist opgemaakte verkoopfactuur te corrigeren en de koper een document te bezorgen waarmee hij de voorbelasting kan corrigeren. Anderzijds heeft de koper geen recht om het btw-tarief te corrigeren door middel van een correctienota.