Hoe verrekent u het inkomen van een minderjarig kind in de jaarlijkse belastingaangifte?

Servicebelasting

Personen wier kinderen (geboren of geadopteerd) in een bepaald belastingjaar op het grondgebied van het land een belastbaar inkomen hebben, moeten dit bij hun eigen inkomen optellen dat in de jaarlijkse belastingaangifte wordt vermeld. Het is echter mogelijk op voorwaarde dat de ouders recht hebben op een uitkering uit de bronnen van het inkomen van de kinderen, zoals aangegeven in art. 7 seconden. 1 van de Wet inkomstenbelasting. Welk inkomen van een minderjarig kind kan worden verantwoord in de jaarlijkse belastingaangifte van de ouder? We leggen het hieronder uit.

Inkomen van een minderjarig kind - wanneer kan dit worden verantwoord in de verklaring van de ouder?

De verplichting om het inkomen van een minderjarige bij het eigen inkomen op te tellen geldt niet voor wettelijke voogden en pleeggezinnen (in een dergelijke situatie is het kind niet het eigen of geadopteerde kind van de voogd).

Downloaden:

pdf
Belastingheffing inkomen minderjarige kinderen - KIS-brochure.pdf Omschrijving: Belasting% 20inkomen% C3% B3w% 20ma% C5% 82 jaar% 20kinderen% 20-% 20brochure% 20KIS

Het is vermeldenswaard dat dit recht niet voor alle ouders en in elke situatie geldt. Komen niet in aanmerking voor de verrekening van het inkomen van een minderjarig kind:

 • personen die door de rechtbank van het ouderlijk gezag zijn beroofd,

 • ouders beroofd van het beheer van de goederen van het kind (bijvoorbeeld in een situatie waarin de voogdijrechter het beheer van de goederen van de minderjarige toevertrouwt aan een daartoe aangewezen voogd).

In bovengenoemde situaties dient de ouder of voogd namens het kind een aparte belastingaangifte in te dienen - PIT-37. Minderjarigen zijn kinderen die jonger zijn dan 18 jaar of niet getrouwd zijn.

Bij het inkomen van de ouders worden in de regel de volgende inkomsten van een minderjarig kind opgeteld:

 • pensioeninkomen (behalve nabestaandenpensioen),

 • inkomsten uit eigendomsrechten,

 • inkomsten uit contant kapitaal,

 • huurinkomsten in een situatie waarin de ouders recht hebben op een uitkering op deze rekening,

 • ander inkomen.

Hoe geeft u het inkomen van een minderjarig kind aan op de jaarlijkse ouderverklaring?

Voogden die verplicht zijn tot verrekening van het inkomen verkregen door een kind dat jonger is dan 18 jaar, dienen binnen de door de wet gestelde termijn een ingevuld aangiftebiljet PIT-36 met bijlage PIT/M in te dienen. De deadline voor het indienen van een PIT-36-aangifte is 30 april van een bepaald jaar voor het voorgaande jaar. Vermeldenswaard is dat ook als de ouders alleen inkomsten ontvangen uit de arbeidsverhouding, waaruit het inkomen van een minderjarig kind blijkt, zij altijd een PIT-36-aangifte indienen. Evenzo, wanneer ouders een bedrijf runnen dat onderworpen is aan een vast tarief of vlaktaks - naast hun aangifte ingediend op respectievelijk het PIT-28- of PIT-36L-formulier, moeten ze een PIT-36-aangifte indienen samen met een bijlage PIT / M , waaruit het inkomen van een minderjarig kind blijkt. De PIT/M-bijlage die samen met de PIT-36-aangifte wordt ingediend, geeft informatie over het inkomen van minderjarige kinderen, onder voorbehoud van gezamenlijke belastingheffing met het inkomen van de ouders in het belastingjaar. In de aangifte PIT-36 wordt het inkomen van minderjarige kinderen overgeboekt naar onderdeel E.3. na het invullen van de PIT/M bijlage.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

In bijlage PIT / M moet een van de volgende onderdelen worden ingevuld, voor zover van toepassing:

 • deel B.1. - als slechts één van de ouders recht heeft op een uitkering uit het inkomen van het kind(eren),

 • deel B.2. - als beide ouders recht hebben op een uitkering uit het inkomen van het kind(eren).

Als de echtgenoten afzonderlijke belastingaangiften indienen, moet het inkomen van het minderjarige kind worden opgeteld bij de helft van elke echtgenoot (artikel 7, lid 2, van de PIT-wet). Elk van hen is dan verplicht om (onafhankelijk van elkaar) een relevante PIT/M-bijlage in te dienen. Dit geldt niet voor de situatie waarin de scheiding werd uitgesproken - in dit geval wordt het inkomen opgeteld bij het inkomen van de persoon die het kind opvoedt.

In een situatie waarin het kind inkomsten heeft verdiend met de vervreemding van de in de erfenis ontvangen aandelen, vullen de ouders zelf het formulier PIT-38 in. In dit geval wordt de PIT/M-bijlage niet meer ingediend. Evenzo, wanneer het kind een forfaitair inkomen heeft verkregen uit huur of erfpacht, vullen de ouders de PIT-28-aangifte in zonder de bijlage PIT/M bij te voegen.

Inkomen van een minderjarig kind - wanneer moet u dit apart verantwoorden?

Niet alle inkomsten van een minderjarig kind kunnen in de jaarlijkse belastingaangifte van de ouder worden verantwoord. Zoals aangegeven in art. 7 seconden. 1 van de Wet PIT wordt het inkomen van een minderjarig kind niet bij het inkomen van de ouders opgeteld als het gaat om:

 • inkomen uit werk - inclusief arbeidsovereenkomsten, mandaatovereenkomsten of overeenkomsten voor specifiek werk;

 • beurzen, bijv. wetenschappelijke of sportbeurzen;

 • inkomsten uit voorwerpen die ze gratis gebruiken, d.w.z. roerende zaken, zoals boeken of kleine elektronische apparatuur.

Als een kind PIT-11 krijgt, verantwoordt hij/zij dit op zijn/haar eigen PIT-37-aangifte. Indien het inkomen van een minderjarig kind niet samen met het inkomen van de ouders kan worden verrekend, dient het kind jaarlijks onder zijn/haar eigen naam en voornaam een ​​aparte belastingaangifte in bij de belastingdienst, die de ouder of voogd dient te ondertekenen. Het juiste formulier is PIT-37, waar werknemers of aannemers ook hun inkomen verrekenen.