Hoe vindt u fondsen voor uw eigen bedrijf?

Onderhoud

Het opzetten van een eigen bedrijf kan verschillende redenen hebben - ondernemerschap, bereidheid om onafhankelijk te zijn, een geweldig idee voor je eigen bedrijf ... en soms banen schrappen bij je vorige werkgever en noodzaak. Afhankelijk van de situatie van een bepaalde persoon is het de moeite waard om de mogelijkheden van financiële ondersteuning voor beginnende ondernemers te kennen.

Als u een van de onderstaande entiteiten bent:

 • ingeschreven bij het arbeidsbureau als werkloze,
 • een werkzoekende die niet in loondienst is of geen andere betaalde arbeid verricht, een voogd van een gehandicapte, of
 • je bent afgestudeerd aan een centrum voor sociale integratie of
 • een afgestudeerde van een sociale integratieclub, als u niet verblijft in de periode van schorsing van de economische activiteit zoals vermeld in het ondernemingsregister,

u kunt eenmalig geld krijgen om een ​​bedrijf te starten, dat door de staros kan worden verleend op basis van een contract, als u aan andere noodzakelijke vereisten voldoet, en wanneer de staros over dergelijke fondsen beschikt.

Wanneer u zich richt op een werkloze, moet u volgens de Wet werkgelegenheidsbevordering en arbeidsmarktinstellingen, om eenmalige middelen voor het starten van een bedrijf te ontvangen, ook een persoon zijn die:

 • zij heeft in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag niet zonder gegronde reden geweigerd een aanbod van passende arbeid, ander betaald werk, opleiding, stage, maatschappelijk nuttig werk, leertijd voor volwassenen, uitvoeren van interventiewerken te aanvaarden of openbare werken, evenals deelname aan activiteiten in het kader van het activerings- en integratieprogramma;
 • niet door eigen schuld heeft gestaakt met opleiding, stage, maatschappelijk zinvol werk, individueel actieplan, deelname aan activiteiten in het kader van het Activerings- en Integratieprogramma of enige andere in de wet genoemde vorm van hulpverlening;
 • zij heeft na verwijzing een opleiding, beroepsvoorbereiding voor volwassenen, stage, maatschappelijk zinvol werk of enige andere in de wet genoemde vorm van hulpverlening gevolgd;
 • nog geen niet-terugbetaalbare gelden van het Arbeidsfonds of andere openbare middelen heeft ontvangen voor het starten van een bedrijf of landbouwactiviteit, het oprichten van of het aansluiten bij een sociale coöperatie;
 • geen bedrijfsactiviteit heeft uitgeoefend en niet is ingeschreven in het bedrijfsactiviteitenregister in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor het verstrekken van middelen voor het starten van een bedrijf, en in het geval van een inschrijving het einde van de bedrijfsactiviteit aangeeft op de dag binnen ten minste 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag van indiening van de aanvraag;
 • niet is veroordeeld voor misdrijven tegen de economische omzet in de zin van de wet van 6 juni 1997 - Wetboek van Strafrecht in de periode van 2 jaar vóór de datum van indiening van de aanvraag;
 • heeft geen aanvraag ingediend bij een ander kantoor 1

Andere mogelijkheden om subsidies te verkrijgen

Er zijn programma's die worden medegefinancierd door de Europese Unie en worden beheerd door woiwodschapsbureaus. Fondsen in het kader van deze programma's gaan naar mensen die hun eigen bedrijf willen starten via de zogenaamde exploitanten van activa. Deze operators organiseren subsidieprogramma's van specifieke deelnemers om hen op weg te helpen.

In termen van door de Europese Unie medegefinancierde projecten kan men niet alleen eenmalige fondsen verkrijgen die een projectdeelnemer kan besteden aan de inrichting van zijn kantoor, de aankoop van de meest noodzakelijke apparatuur, maar kan men ook ondersteuning krijgen in de vorm van een subsidie betaald voor een periode van maximaal 12 maanden.

Deze vorm van ondersteuning is gericht op praktische hulp aan deelnemers op het gebied van activiteiten zoals marktimplementatie, ervaring opdoen of klanten. Anderzijds moet een ondernemer die na afloop van de subsidie, dus na 12 maanden, in aanmerking komt voor subsidie, in staat zijn op de markt te blijven en zelf geld te verdienen.

Het probleem van de beschikbaarheid van ondersteuning onder het project

Deelnemer worden in een project dat garant staat voor zowel eenmalige fondsen als de maandelijkse betaling van de zgn ondersteuning, moeten deelnemers gekwalificeerd zijn en het verificatieproces doorlopen.

Er is geen gebrek aan bereidwillige deelnemers voor ondersteuning in het kader van de projecten, en het aantal plaatsen en middelen is beperkt. Fondsen en inhoudelijke ondersteuning worden daarom alleen verstrekt aan degenen die een garantie geven voor het in stand houden van de onderneming.

Ondanks dat er in elk van de woiwodschappen tot nu toe veel programma's zijn geweest (de werving loopt nog), is dit aantal onvoldoende voor mensen die een subsidie ​​willen krijgen.

Informatie over de projecten is openbaar, maar om in aanmerking te komen voor de groep mensen die hun aanvraag kan indienen, is de volgorde van aanvragen bepalend. Opgemerkt moet worden dat de regelgeving voor elk project regels bevat voor het accepteren van aanvragen, vervolgens voor de werving, die meestal uit verschillende fasen bestaat, en regels voor het toekennen van subsidies. Het is belangrijk om ze vooraf te lezen.

Ondanks het feit dat de aankondigingen voorzien in open deadlines voor het indienen van aanvragen voor het project, worden deze vaak ingekort vanwege de overschrijding van het geaccepteerde aantal aanvragen en het bedrag dat is toegewezen voor medefinanciering van projecten in het kader van de maatregel (de zogenaamde uitputting van toewijzingen). Als gevolg van de toewijzing wordt de aanvraag niet ingediend.

Interessant is dat het in dit stadium niet mogelijk is om tegen een dergelijke rechtvaardiging in beroep te gaan, en vaak zelfs in de eerste of tweede fase van werving heeft de deelnemer geen recht om in beroep te gaan.

Deze omstandigheden roepen bij de deelnemers enkele bezwaren op, omdat een dergelijke regeling die aanvragers de effectieve indiening van een aanvraag ontneemt in zekere zin in strijd is met de fundamentele beginselen van de rechtsorde die kunnen worden afgeleid uit de grondwet van de Republiek Polen, waaronder het beginsel van een door de wet geregeerde democratische staat, en leidt tevens tot aantasting van de fundamentele beginselen van de rechtsorde het belangrijkste publieke doel van de fondsen, namelijk de selectie van de beste projecten voor medefinanciering.

Ondanks deze stemmen blijft de selectieprocedure hetzelfde. Het blijft dus om de vinger aan de pols te houden en de aanvraag in te dienen op de eerste dag van de aangekondigde aanwerving. Werving kan worden gevolgd op de websites van specifieke operators en de lijsten van operators moeten worden gepubliceerd op de websites met betrekking tot de mogelijkheid om de fondsen te gebruiken.

Legale basis

1. Wet van 20 april 2004 betreffende de werkgelegenheidsbevordering en de arbeidsmarktinstellingen, Journal of Laws 2020.1409.

Materiaal voorbereid door het team van "Tak Prawnik".

De eigenaar van het merk "Tak Prawnik" is BZ Group Sp. zo o.o.