Opzegging van het contract in de online winkel en de daaraan verbonden kosten

Onderhoud

Online winkels genieten een groeiende interesse van consumenten en steeds meer transacties in de handel worden via internet afgesloten. Overeenkomsten die op deze manier worden gesloten, worden opgenomen in de groep van de zgn ongebruikelijke situaties, namelijk verkoop buiten het pand van de ondernemer en op afstand. De consument heeft het recht om een ​​dergelijke overeenkomst, waarover de ondernemer verplicht is hem te informeren, te herroepen. Deze verplichting wordt de onlineverkoper opgelegd door de wet van 30 mei 2014 op de consumentenrechten. Volgens onderzoek van het Europees Consumenten Centrum Polen informeert meer dan 30% van de ondernemers de consument echter niet over het recht om het contract te herroepen. De kwestie van het nakomen van deze verplichting bepaalt aan wiens kant - de consument of de ondernemer - de verplichting om de kosten te dragen die ontstaan ​​door de herroeping van de overeenkomst in de online winkel, ontstaat.

Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand - de zogenaamde de wet van reflectie

De wettelijke basis voor het recht van de consument om het contract dat in de online winkel is gesloten, d.w.z. op afstand gesloten, te herroepen, is de bepaling van art. 27 van de Wet op de consumentenrechten.

Een consument die een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en in de regel zonder kosten herroepen.

Bovenstaande termijn begint te lopen vanaf de dag waarop het artikel door de consument of een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) is verkregen. Voor een koopovereenkomst waarvan het voorwerp in gedeelten moet worden geleverd, wordt deze periode echter gerekend vanaf de datum van inbezitneming van het laatste artikel, en als de dienst moet worden uitgevoerd door regelmatige levering van het artikel gedurende een gespecificeerde termijn - vanaf de datum van in ontvangst nemen van de eerste levering.

Om de deadline voor herroeping van het online verkoopcontract te halen, is de datum van verzending van de herroepingsverklaring aan de verkoper relevant. Dit betekent dat een dergelijke verklaring zelfs op de laatste dag van de periode kan worden verzonden (we hebben het artikel bijvoorbeeld op 1 april in bezit genomen, uiterlijk op 14 april kunnen we het terugsturen naar de verkoper).

Belangrijk!
Als de verkoper de consument niet meedeelt dat hij het recht heeft om de overeenkomst te herroepen in de online winkel, wordt de basisherroepingstermijn van 14 dagen verlengd met 12 maanden vanaf de laatste dag van de basisperiode.

Indien de verkoper echter binnen deze 12 maanden zijn fout vaststelt en de consument op zijn recht wijst, gaat een herroepingstermijn van 14 dagen in vanaf de datum van kennisgeving aan de consument.

Herroeping van het contract in de online winkel voordat u het artikel in bezit neemt

In dit verband moet worden gewezen op de EU-bepalingen in de 40e richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, die de basis vormt voor de invoering van de wet inzake consumentenrechten in het Poolse rechtssysteem. De richtlijn bevat een aanwijzing dat de consument de overeenkomst moet kunnen herroepen, zelfs voordat hij de goederen fysiek in bezit heeft genomen.

Voorbeeld 1.

Na bestelling van het product bij handelaar X krijgt de consument een aantrekkelijker aanbod om hetzelfde product te verkopen van handelaar Y. Zo meldt de consument handelaar X en haalt hij het product niet op bij de koerier.

Gedeeltelijke herroeping van het contract in de online winkel

Hoewel de bepalingen van de wet niet direct wijzen op een dergelijk consumentenrecht, kan dit worden afgeleid uit het geheel van het consumentenrecht en uit de richtlijnen van de Europese Commissie bij de bovengenoemde richtlijn.40 meerdere goederen gekocht onder één bestelling. Zo kan de consument, in overleg met de ondernemer, gedeeltelijk terugtrekken uit het contract, waarvan het onderwerp de aankoop van meerdere goederen is, door de aankoop van de geselecteerde goederen (goederen) te annuleren.

Retourneren van een gebruikt product gekocht in een online winkel

De consument mag een gebruikt product zelfs terugsturen, mits binnen de wettelijke termijn.

Echter, op grond van art. 34 seconden. 4 van de Wet consumentenrechten is de consument verantwoordelijk voor waardevermindering van de zaak als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Deze aansprakelijkheid is echter uitgesloten als de verkoper de consument niet heeft geïnformeerd over het recht om de overeenkomst te herroepen.

Voorbeeld 2.

De heer Jan kocht een fiets in een e-shop. Nadat hij tijdens een proefrit de stabiliteit en accessoires van de fiets had gecontroleerd, besloot hij hem terug te sturen.

In bovenstaand voorbeeld zal het retourneren, ondanks het gebruik van de fiets, mogelijk zijn. Het zou anders zijn als meneer Jan een fiets zou gebruiken, bijvoorbeeld voor een wielerwedstrijd. Zoals uitgelegd door UOKiK en de Europese Commissie, mag de consument het product in dit geval alleen gebruiken zoals hij zou doen in een stationaire winkel.

Door het ontbreken van regelgeving over de wijze van berekening van het bedrag van de vergoeding voor de slijtage van dingen en het ontbreken van rechterlijke uitspraken in dit verband, is het noodzakelijk om naar de doctrine te verwijzen. Volgens de gepredikte opvattingen is het de internetverkoper die moet bewijzen met welk bedrag de waarde van het artikel is gedaald in gerechtelijke procedures. Het kan nodig zijn om een ​​deskundige aan te stellen. Bovendien zijn het de verkopers die onafhankelijk de regels moeten opstellen voor het vaststellen, documenteren en claimen van schadevergoeding in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming.

Herroeping van het contract in de online winkel - methode van herroeping

Om de overeenkomst te herroepen, moet de consument bij de verkoper een verklaring van herroeping van de overeenkomst overleggen. De doctrine geeft aan dat het in elke vorm kan worden ingediend - schriftelijk, per e-mail, sms. Het is dus niet nodig om gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, waarover de verkoper verplicht is de consument te informeren. Benadrukt moet worden dat de bewijslast voor het indienen van de verklaring van herroeping van de overeenkomst bij de consument ligt.

Belangrijk!
De enkele terugzending van het product wordt niet beschouwd als een herroeping van het contract. De wilsverklaring tot herroeping van het contract in de online winkel moet ondubbelzinnig zijn. Door het product zonder uitleg terug te sturen, kan niet worden vastgesteld of de consument de overeenkomst wil herroepen, het product wil vervangen of dat hij de goederen heeft geretourneerd vanwege een defect.

Interessant is dat de consument de persoonlijk verzamelde goederen die online zijn gekocht in een stationaire winkel kan retourneren. Dit komt omdat het contract is gesloten in de online winkel van de verkoper, d.w.z. op afstand. Dus ondanks het feit dat de ophaling plaatsvond in een stationaire winkel, kunt u deze retourneren onder de voorwaarden van de wetgeving inzake consumentenbescherming met betrekking tot ongebruikelijke situaties. In een dergelijke situatie mag de verkoper het geld echter niet in contanten aan de consument teruggeven als de betaling per bankoverschrijving is gedaan. De terugbetaling vindt in de regel plaats met hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Opzegging van het contract in de online winkel en kosten

De kwestie van de verdeling van de kosten voor het retourneren van de goederen die in de online winkel zijn gekocht, varieert afhankelijk van de naleving door de verkoper van de verplichting om de consument te informeren over het recht om het contract in de online winkel te herroepen.

Informatieplicht van de webwinkelier

Samenhangend met het herroepingsrecht van de consument uit een overeenkomst op afstand is de verplichting van de online verkoper om de consument te informeren over zijn/haar rechten. Deze verplichting vloeit voort uit de bepalingen van art. 12 van de Wet consumentenrechten, volgens welke de verkoper, uiterlijk wanneer de consument te kennen geeft gebonden te zijn aan een overeenkomst op afstand, hem duidelijk en ondubbelzinnig moet informeren, onder meer, over de wijze en datum van uitoefening van het recht om het contract te herroepen overeenkomstig art. 27, evenals het modelformulier voor herroeping.

Artikel 12 van de Wet op de consumentenrechten

1.Uiterlijk wanneer de consument te kennen geeft aan een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gebonden te willen zijn, moet de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze informeren over:

9) de wijze en de termijn voor het uitoefenen van het recht om het contract te herroepen overeenkomstig art. 27, alsmede het in bijlage 2 bij de wet opgenomen modelformulier voor herroeping;

10) kosten van terugzending van goederen in geval van herroeping van de overeenkomst, die voor rekening van de consument zijn; bij overeenkomsten op afstand - de kosten van het terugzenden van artikelen, indien deze artikelen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden;

11) de verplichting van de consument tot vergoeding van de door de ondernemer gemaakte redelijke kosten conform art. 35, als de consument de overeenkomst herroept na het indienen van een verzoek in overeenstemming met art. 15 seconden. 3 en kunst. 21 seconden. 2;

12) geen recht op terugtrekking uit het contract op grond van art. 38 of omstandigheden waarin de consument het recht om de overeenkomst te herroepen verliest.

De verkoper kan deze verplichting het beste nakomen door de aangegeven informatie op te nemen in het reglement van de webwinkel.

Opzegging van het contract in de online winkel - wat zijn de kosten van de verkoper?

De enkele indiening door de consument van de verklaring van herroeping van de overeenkomst in de online winkel leidt tot kosten voor de verkoper. De verkoper is verplicht om de door de consument gedane betalingen, met inbegrip van de hoofddienst en de kosten van levering van de goederen aan de consument, onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van indiening door de consument van de herroepingsverklaring, terug te betalen. In de regel moet de verkoper de betaling op dezelfde manier terugbetalen als de consument voor de goederen heeft betaald. Indien de consument echter heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling, die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt, is het mogelijk om van deze regel af te wijken en de betaling in een andere vorm terug te storten. Een belangrijk recht van de verkoper is de mogelijkheid om de terugbetaling van de betaling achter te houden totdat de consument de geretourneerde goederen heeft ontvangen of een bewijs van terugzending overlegt.

Zoals hierboven aangegeven, omvatten de kosten van terugzending die door de verkoper moeten worden gedragen, ook de kosten van levering van het artikel aan de consument. De verkoper dekt deze kosten volledig wanneer de consument de goedkoopste van de door de verkoper aangeboden leveringsmethoden heeft gekozen. Wanneer de consument kiest voor de duurdere methode dan de goedkoopste die wordt aangeboden, moet hij het verschil van deze prijzen zelf betalen. De terugzending van de goederen geschiedt in de regel op kosten van de consument. De wetgever introduceert echter een zekere afwijking van dit principe. Zoals aangegeven in art. 23 van de Consumer Rights Act, wanneer de verkoper de consument niet heeft geïnformeerd over:

 • kosten van het retourneren van artikelen,
 • extra kosten of
 • andere kosten,

hij moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen zelf dragen, en de consument draagt ​​niet de aangegeven kosten of vergoedingen met betrekking tot de terugzending.

Een ander negatief gevolg van het niet informeren van de consument over het herroepingsrecht in de online winkel is het ontnemen van de online verkoper van de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van het gebruikte artikel. Daarom kan de verkoper, zelfs als het door de consument geretourneerde product kapot is, geen schadevergoeding van de consument eisen.

De verkoper zal ook extra kosten maken in het specifieke geval dat de consument niet wordt geïnformeerd over het verlies van zijn herroepingsrecht, zoals bepaald in art. 35 seconden. 1 van de Wet op de consumentenrechten. Deze situatie betreft de levering van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een materiële drager, d.w.z. op een schijf. De consument mag niet instemmen met de uitvoering van de dienst vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van het contract. Wanneer hij echter akkoord gaat, verliest hij het recht om zich terug te trekken uit het contract. Dus in het geval dat hij er niet over wordt geïnformeerd, draagt ​​hij niet de kosten voor het leveren van deze digitale inhoud.

De situatie is vergelijkbaar in het geval van een contract gesloten in een online winkel, waarvan het onderwerp een specifieke dienst is. De instemming van de consument met de uitvoering (d.w.z. de uitvoering van de dienst) vóór het verstrijken van de herroepingstermijn leidt tot het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen. Als de consument echter geen toestemming heeft gegeven en de overeenkomst herroept, draagt ​​hij de kosten van de verleende dienst niet. Als de onlineverkoper de consument echter niet informeert over het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen na het geven van die toestemming, zullen de kosten van de dienst die tot aan de herroeping is uitgevoerd voor rekening van de verkoper komen.

Herroeping van het contract in de online winkel - wat zijn de kosten voor de consument?

In het geval van een consument is de kwestie van het dragen van de kosten van terugzending bij het herroepen van het contract in de online winkel minder ingewikkeld.

Zoals eerder vermeld, draagt ​​de consument in de regel de directe kosten van het terugzenden van het artikel, d.w.z. de kosten van het terugzenden van het artikel naar de verkoper. De verkoper is echter verplicht om de betalingen van de consument terug te betalen in termen van de prijs van het voorwerp van het contract en de kosten van de levering aan de consument.

Voorbeeld 3.
De heer Jan bestelde gereedschap ter waarde van PLN 200 in de e-shop. Hij koos de goedkoopste van de door de verkoper aangeboden verzendmethoden en betaalde hiervoor PLN 15. Vooraf geïnformeerd door de verkoper over de mogelijkheid, methode en kosten van retourneren, heeft dhr. Jan na twee dagen een verklaring van herroeping van het contract ingediend. De heer Jan stuurt het product op eigen kosten terug en de verkoper moet PLN 215 terugsturen.

Als de consument in bovenstaand voorbeeld echter kiest voor de duurdere dan de goedkoopste manier van levering die door de verkoper wordt aangeboden, dan is hij verplicht het prijsverschil zelf te dekken.

De consument dekt ook de waarde van de geleverde dienst toen de uitvoering begon vóór de herroepingstermijn, waarmee de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Opzegging van het contract in de online winkel - samenvatting

De nakoming van de informatieplicht door de online handelaar levert hem aanzienlijke besparingen op. De wet op de consumentenrechten legt de verkoper tal van sancties op bij niet-naleving van deze verplichting. Een professionele ondernemer moet er daarom voor zorgen dat alle wettelijk verplichte informatie wordt opgenomen in het reglement van de webwinkel. Een andere manier om te voldoen aan de informatieplicht over het herroepingsrecht in de webwinkel is door gebruik te maken van de modelinstructie voor herroeping van de overeenkomst of het modelformulier voor herroeping, deze zijn bijlagen bij de Wet consumentenrechten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de basiszaken met betrekking tot de kosten van het opzeggen van het contract via internet.

Kosten in verband met herroeping van het contract in de online winkel
- wie en wanneer draagt ​​ze?

De verkoper heeft voldaan aan de informatieplicht

De verkoper heeft de informatieplicht niet nagekomen

Verkoper

Klant

Verkoper

Klant

 • prijs van goederen / diensten

 • bezorgkosten (de goedkoopste manier)

 • kosten van waardevermindering van dingen bij gebruik ervan voor zover toegestaan

 • vergoeding voor waardevermindering van zaken (slijtage, verslechtering, enz.)

 • de kosten van het terugzenden van de goederen naar de verkoper

 • de kosten van de uitgevoerde dienst tot de herroeping

 • verzendings-kosten

 • de kosten van het terugzenden van de goederen naar de verkoper

 • kosten van het verminderen van de waarde van dingen

 • betaling voor de levering van digitale inhoud

 • betaling voor de verrichte dienst tot aan de herroeping

 

 • draagt ​​geen kosten