Afwisselend werk in de vorm van telewerk en bij de werkgever

Onderhoud

Het verrichten van werkzaamheden dient te geschieden op een door de leidinggevende aangewezen plaats. Het zal niet altijd gaan om het verrichten van werkzaamheden op de werkvloer. De regelgeving maakt het op afstand uitvoeren van werknemerstaken mogelijk. Is het echter mogelijk om afwisselend thuis en bij de werkgever te werken?

Telewerken

Werken op afstand functioneert al jaren in het Poolse rechtssysteem. De pandemie van het coronavirus heeft bovenstaande vorm echter steeds praktischer gemaakt. Werken op afstand is populairder geworden, waardoor er veel veranderingen in de werknemerspraktijk zijn doorgevoerd.

De werkplek is niet altijd de plaats van de supervisor. Partijen bij de arbeidsovereenkomst zijn vrij om dit element te specificeren, mits dit echter in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving.

Volgens art. 675 § 1 van het arbeidswetboek mag regelmatig buiten de arbeidsplaats worden gewerkt met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen in de zin van de bepalingen betreffende de levering van elektronische diensten (dit is het zogenaamde telewerken of werken op afstand). Op zijn beurt art. 676 § 1 van het arbeidswetboek geeft duidelijk aan dat de voorwaarden voor het gebruik van telewerk door de werkgever zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de werkgever en de vakbondsorganisatie op de werkplek, en als de werkgever meer dan één vakbondsorganisatie op de werkplek heeft - in overeenkomst tussen de werkgever en deze organisaties. Arrest van de SA in Białystok (dossiernummer III AUa 59/13)
Op grond van art. 675 § 1 van de arbeidswet, mag regelmatig buiten de werkplek worden gewerkt met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Er zijn dus geen belemmeringen voor het verrichten van arbeid bestaande in het verlenen van juridische diensten aan het bedrijf, voornamelijk thuis, d.w.z. buiten de zetel van de werkgever.

De standplaats is dus afhankelijk van de onderlinge afspraken tussen de werknemer en zijn leidinggevende. Maar wat als een van hen wil dat de werknemerstaken afwisselend worden uitgevoerd, namelijk een keer in de vorm van telewerk en een keer op de werkplek?

Afwisselend werk en arbeidsovereenkomst

Een deugdelijk opgestelde arbeidsovereenkomst moet inhoudelijk een nauwkeurige omschrijving bevatten van de plaats van uitvoering van de werkzaamheden door de werknemer. Meestal specificeert het contract het adres van de werkplek, of de woonplaats van de werknemer, als de activiteiten worden uitgevoerd als onderdeel van werken op afstand.

Telewerken kan zowel tijdens het sluiten van een passend contract als tijdens de looptijd plaatsvinden. De plaats van tewerkstelling dient echter steeds gezamenlijk door de leidinggevende en de werknemer te worden bepaald.

De toepasselijke bepalingen van het arbeidsrecht verbieden namelijk niet het gebruik van afwisselend werk, d.w.z. het combineren van werken op afstand met de standaard werkplek van de werkplek. Met andere woorden, als partijen in de arbeidsverhouding overeenkomen dat de werknemer zijn/haar taken deels thuis en deels bij de onderneming verricht, zijn daar geen wettelijke belemmeringen voor. Dit moet echter wel duidelijk in de toepasselijke arbeidsovereenkomst worden vermeld.

In de praktijk moet de bepaling van de werkplek zo nauwkeurig mogelijk zijn, zodat er in de toekomst geen twijfels op dit gebied ontstaan. De inhoud van de betreffende contractuele bepaling wordt door de werknemer en de werkgever gezamenlijk tot stand gebracht. Het belangrijkste is echter dat telewerken regelmatig wordt uitgevoerd, niet af en toe.

Voorbeeld 1.

De werknemer wil zijn werk graag in de vorm van telewerk aanbieden - hij voert zijn taken uit via internet en de resultaten worden regelmatig gerapporteerd aan de leidinggevende. De werknemer wil slechts twee keer per week in deze vorm werken, dus op maandag en vrijdag, de rest van de dagen dat hij op de werkplek wil blijven en de hem opgedragen taken wil uitvoeren. Bovenstaande is mogelijk, mits de vorm van afwisselend werk duidelijk in de bestaande arbeidsovereenkomst wordt gespecificeerd. Partijen kunnen een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan of de bestaande wijzigen.

Voorbeeld 2.

De werknemer werkt 2 jaar op één werkplek, hij heeft zijn werkzaamheden nog nooit op afstand uitgevoerd. De werknemer zou echter graag zien dat zijn leidinggevende hem af en toe in staat stelt zijn werkzaamheden op afstand uit te voeren, maar hij weet niet wanneer dat nodig zal zijn. De introductie van dit soort oplossingen zal niet mogelijk zijn, omdat we niet over de eigenschap beschikken van regelmatige implementatie van potentieel telewerken. Werken op afstand kan niet worden uitgevoerd vanwege de huidige behoeften van de werknemer, dit moet worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst op basis van een specifiek en herhaalbaar tijdsbestek. In dit geval is de invoering van wisselwerking niet mogelijk.

Ongeacht de mogelijkheid om op afstand werk uit te voeren, is het de moeite waard eraan te denken dat elke werkgever verplicht is om de telewerker toe te staan, volgens de principes die voor alle werknemers gelden, op het terrein van de werkplek te blijven, contact op te nemen met andere werknemers en de gebouwen en apparatuur van de werkgever te gebruiken , van sociale voorzieningen van het bedrijf en verrichtte sociale activiteiten. Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Het is verboden afwisselend werk te gebruiken

Afwisselend werken is niet alleen mogelijk als de regelmaat van het uitvoeren van taken op afstand ontbreekt. Wij passen het ook niet toe wanneer een medewerker zijn werkzaamheden in de vorm van telewerken niet zomaar kan uitvoeren.

Het gebruik van vervangend werk is daarom alleen mogelijk wanneer ten minste een deel van de taken van de werknemer op afstand kan worden uitgevoerd vanaf een andere plaats dan de werkplek. Helaas laten sommige beroepen dit niet toe - dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van restaurants, medische diensten of andere diensten die direct contact met de klant vereisen.

Voorbeeld 3.

De werknemer is serveerster in een restaurant en zou graag willen werken in de zgn afwisselende vorm. Helaas zal dit niet mogelijk zijn, omdat de omvang van haar taken haar niet toestaat de haar opgedragen taken in de vorm van telewerk uit te voeren. Daarom moet hij zijn werk alleen uitvoeren op de door de overste aangewezen plaats.

Het verbod op afwisselend werken en telewerken verschijnt ook wanneer de werknemer er geen toestemming voor geeft. Werken op afstand, ook al is het slechts gedeeltelijk, kan nooit door de werkgever of werknemer zelf worden geïnitieerd. Met andere woorden, telewerken is altijd vrijwillig en de oprichting ervan vereist de gezamenlijke instemming van beide partijen bij de arbeidsrelatie.

Het dwingen van een werknemer tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van telewerk, bijvoorbeeld onder dreiging van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, vormt een ernstige schending van de verplichtingen van de werkgever waarvoor hij volledig verantwoordelijk is. Het is de moeite waard om te onthouden dat de weigering om op afstand te werken, zelfs voor één dag per week, nooit de basis kan zijn voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (hetzij in de gewone of onmiddellijke modus).

Voorbeeld 4.

De werkneemster werkt al jaren op het hoofdkantoor van het bedrijf, maar haar leidinggevende wil dat ze een deel van de taken op afstand van huis uitvoert. De werknemer wil er niet mee instemmen, omdat dit extra kosten voor haar met zich mee zou brengen en zij haar taken niet goed zou kunnen uitoefenen (ze heeft drie kleine kinderen). De werkgever kan zijn ondergeschikte niet dwingen zijn werkzaamheden in de vorm van telewerk uit te voeren, ook al zou dat maar een paar dagen per week plaatsvinden. Bovendien kan de weigering om op afstand te werken geen grond zijn voor het beëindigen van een bestaande arbeidsovereenkomst.

Wisselend werk - samenvatting

Afwisselend werken in de vorm van telewerk en op de zetel van de werkgever is toegestaan ​​in het Poolse rechtssysteem. Voor de geldigheid ervan vereist het echter volledige naleving van de werknemer en de supervisor, evenals een passende opname in de arbeidsovereenkomst. Deze vorm van taakuitoefening vereist regelmaat die in de tekst van een bestaand of toekomstig contract moet staan. Noch de werkgever, noch de werknemer kan echter zelf beslissen om arbeid in afwisselende vorm te verrichten.