UOKIK clementieregeling - wat is de clementieregeling?

Onderhoud

Verdeling van de markt, beperking van de toegang of uitsluiting van andere ondernemers van de markt, schending van het algemeen belang die gevolgen heeft op het grondgebied van de Republiek Polen en andere oneerlijke concurrentieactiviteiten zijn strafbaar. UOKiK voorziet echter in een clementieregeling, waarbij de ondernemer een verzoek om kwijtschelding van de opgelegde boete of vermindering daarvan kan indienen, indien hij partij is of was bij een mededingingsbeperkende overeenkomst. Lees hoe het programma "clementie" werkt

Clementieregeling - Wie kan een clementieverzoek indienen?

Afspraken gericht op het beperken van de concurrentie behoren tot de ernstigste overtredingen van de Wet mededinging en consumentenbescherming. Om dergelijke acties te voorkomen, heeft het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (UOKiK) een clementieregeling opgesteld. Entiteiten die besluiten om in het kader van dit programma samen te werken met de antimonopolieautoriteit - bewijs en informatie leveren die oneerlijke concurrentieactiviteiten bevestigen, kunnen rekenen op een mildere behandeling door het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming. De aanvrager die als eerste de bewijsstukken aan UOKiK aanlevert en voldoet aan de in de wet gestelde eisen, kan volledig worden vrijgesteld van de boete.

De wijziging van 18 januari 2015 van de Wet mededinging en consumentenbescherming introduceerde nieuwe rechten en verplichtingen jegens aanvragers, bijvoorbeeld aansprakelijkheid van natuurlijke personen (managers) voor overtredingen voorzien in de wet (sluiten van mededingingsbeperkende overeenkomsten) in art. 6 seconden. 1 items 1-6 van de wet of art. 101 seconden. 1 verlicht. a-e van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wijzigingen in de wet voorzien in de mogelijkheid voor natuurlijke personen om verzoeken om kwijtschelding of verlaging van de boete in te dienen.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

Het clementieprogramma bepaalt dat een clementieverzoek moet worden ingediend voor of na het starten van een antitrust- of onderzoeksprocedure. Dit document kan worden ingediend in verband met overeenkomsten tussen concurrenten, bijv. producent - producent (horizontale overeenkomst). Het kan ook van toepassing zijn op verticale overeenkomsten, d.w.z. tussen ondernemers die op verschillende handelsniveaus actief zijn en daarom geen concurrenten zijn, bijvoorbeeld fabrikant - leverancier.

Toepassing "Clementie" - belangrijke informatie

Zoals de voorzitter van UOKiK meedeelt:
"De ondernemer kan op grond van art. 113a van de Wet Mededinging en Consumentenbescherming, een verzoek tot ontheffing van het opleggen of verlagen van een boete (hierna ook: "clementieverzoek"), indien zij partij is/was bij een mededingingsbeperkende overeenkomst".

Het voorstel heeft betrekking op overeenkomsten die de mededinging beperken, dat wil zeggen:

  • Overeenkomsten tussen ondernemers, ondernemersverenigingen, ondernemers en hun vakbonden, enkele bepalingen van dergelijke overeenkomsten,
  • Regelingen in welke vorm dan ook gesloten door ondernemers of hun verenigingen,
  • Besluiten en andere handelingen van ondernemersverenigingen of hun statutaire organen, die tot doel hadden de concurrentie op de relevante markt uit te schakelen, te beperken of anderszins te schenden. Dit geldt ook voor afspraken die, hoewel ze een dergelijk effect hebben op de mededinging:

"Om een ​​basis te hebben voor actie door de voorzitter van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming, moet de overeenkomst die het onderwerp is van het verzoek tot intrekking of vermindering van de boete, in strijd zijn met het algemeen belang en gevolgen hebben op het grondgebied van de Republiek van Polen" - legt de voorzitter van UOKiK uit.

De aanvraag kan in volledige vorm worden ingediend, d.w.z. met een volledige en nauwkeurige beschrijving van onder meer de partijen bij de overeenkomst, wat het betreft, het doel, het grondgebied waarop de overeenkomst betrekking heeft, de omstandigheden van de totstandkoming ervan, de werking ervan, de duur, de rol van de partijen bij de overeenkomst, persoonsgegevens en standpunten van de personen in de overeenkomst , of de aanvraag ook naar andere mededingingsbeschermende autoriteiten van de EU-lidstaten of de Europese Commissie is gestuurd.

Samenvattend is de clementieregeling gericht op ondernemers die de mededingingsregels in de zin van de Wet mededinging en consumentenbescherming hebben overtreden. De boete voor een dergelijke handeling kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Natuurlijke personen kunnen voor dergelijke overtredingen een boete van 2.000.000 PLN krijgen. Daarom is het de moeite waard om te overwegen een aanvraag in te dienen en deel te nemen aan de clementieregeling, omdat deze kan worden verminderd of helemaal kan worden opgeheven. De aanvraag kan schriftelijk, elektronisch of mondeling worden ingediend. Alle informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van UOKiK in het tabblad "Clementieregeling".