Vast activum gekocht met subsidie ​​- hoe af te rekenen?

Website

Ondernemers maken steeds vaker gebruik van financiering uit externe bronnen. Een daarvan zijn de ontvangen subsidies die kunnen worden gebruikt voor de aankoop van vaste activa. Daarom rijst de vraag, hoe een vast activum te verantwoorden dat is gekocht met een subsidie? Kunnen afschrijvingen op een met subsidie ​​aangekocht vast activum een ​​fiscaal aftrekbare kost vormen?

Subsidie ​​in exploitatiekosten

Om de gemaakte kosten in de exploitatiekosten te laten opnemen, moeten ze fiscaal aftrekbaar zijn, waarvan de definitie is geregeld in art. 22 van de PIT-wet.

Artikel 22 sec. 1

Fiscaal aftrekbare kosten zijn kosten die worden gemaakt om inkomsten te verwerven of de bron van inkomsten in stand te houden of veilig te stellen, met uitzondering van de kosten genoemd in artikel 1. 23.

Op grond van art. 23 seconden. 1 punt 56, zijn de fiscaal aftrekbare kosten onder meer niet uitgaven en kosten die rechtstreeks worden gefinancierd uit inkomsten (inkomsten) die worden ontvangen uit EU-fondsen (bijv. uit EU-subsidies).

Dit artikel kan echter ook een uitzondering vinden, omdat het niet de inkomsten vermeldt in art. 21 seconden. 1 punt 121 hierboven de wet op de eenmalige middelen die worden toegekend om de activiteit te starten uit het Arbeidsfonds.

Dit betekent dat uitgaven voor de aankoop van materieel, basismaterialen of handelsgoederen (behalve vaste activa) gefinancierd met subsidies uit het Arbeidsfonds een fiscaal aftrekbare kost kunnen vormen.

Vaste activa gekocht met subsidie

Bij vaste activa gekocht met subsidie ​​dient u een kijkje te nemen in art. 23 seconden. 1 punt 45 van de btw-wet, volgens welke: Afschrijvingen voor verbruik van vaste activa en immateriële activa uitgevoerd in overeenstemming met de principes uiteengezet in Art. 22a-22o, van dat deel van hun waarde, dat overeenkomt met de kosten gemaakt voor de verwerving of productie van deze fondsen of immateriële activa, in mindering gebracht op de belastbare grondslag met inkomstenbelasting of in welke vorm dan ook teruggegeven aan de belastingplichtige.

Als een vast activum uit een subsidie ​​is gekocht, kan het dus niet worden beschouwd als een fiscaal aftrekbare kost van de daarop toegerekende afschrijvingen, ongeacht of het een subsidie ​​was die werd ontvangen van het Arbeidsfonds of de EU om in gebruik te worden genomen.

Indien het vaste activum deels uit subsidies en deels uit eigen vermogen is aangekocht, kan slechts een evenredig deel van de afschrijvingslasten voor het uit eigen vermogen gefinancierde deel in de ondernemingskosten worden opgenomen.

 

Voorbeeld 1.

De heer Janusz is een actieve btw-betaler, hij kocht een computer ter waarde van 15.000 PLN netto, gefinancierd uit de EU-subsidie ​​van 7.000 PLN, en de rest (8.000 PLN) uit eigen middelen. Zullen afschrijvingen in een dergelijk geval bedrijfskosten vormen?

In dit geval omvatten de bedrijfskosten alleen afschrijvingskosten vanaf 8.000 PLN, ook al is de initiële waarde van een bepaalde computer 15.000 PLN.

Voorbeeld 2.

De heer Zbigniew ontving een subsidie ​​om een ​​bedrijf op te zetten. Met dit geld kocht hij een bedrijfswagen ter waarde van 25 duizend. zloty. Zal zij de berekende afschrijvingskosten als bedrijfskosten kunnen opnemen?

Nee, bij aankoop van vaste activa volledig gefinancierd met subsidies, kunnen de opgebouwde afschrijvingen niet worden meegerekend als fiscaal aftrekbare kosten..

Het feit dat de afschrijvingen geen fiscaal aftrekbare kosten vormen, ontslaat de ondernemer niet van de berekening ervan. Dit betekent dat afschrijvingen moeten worden berekend volgens het tarief en de afschrijvingsmethode die past bij een bepaald vast actief, ook als ze worden gefinancierd met een subsidie.

De minimis subsidie ​​en fiscaal aftrekbare kosten

Een de-minimissubsidie ​​is een vorm van ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf. De-minimissteun is een subsidie ​​die onder meer wordt verleend in de vorm van:

  • investeringsdekking,

  • medefinanciering van opleidingen,

  • annulering van ZUS rente,

  • kwijtschelding van belastingverplichtingen,

  • kredietgaranties.

Er is ook een limiet opgelegd aan ondernemers, waarin staat dat de waarde van de de-minimissteun die per ondernemer in 3 opeenvolgende jaren wordt ontvangen, het bedrag van 200.000 PLN niet mag overschrijden. bruto EUR en in het geval van het wegvervoer 100 EUR bruto.

Het is van belang de ontvangen de-minimissubsidie ​​niet te verwarren met een eenmalige afschrijving onder de de-minimissteun. Eenmalige de minimis-afschrijving is een verademing, waardoor kleine belastingbetalers of startende ondernemers de mogelijkheid hebben om de grens van eenmalige afschrijving van vaste activa te verhogen tot een waarde van PLN 50.000. EUR.

Meer over eenmalige afschrijvingen onder de-minimissteun vindt u in het artikel: Eenmalige afschrijving - aftrek voor de-minimisbedrijven

 

Indien de ontvangen de-minimissteun is verleend op grond van art. 46 seconden. 1 punt 2 van de Wet op de bevordering van de werkgelegenheid en de arbeidsmarktinstellingen, zal het geen inkomsten vormen die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting. Uitgaven die worden gefinancierd in het kader van de door PUP verleende de-minimissteun, zijn echter fiscaal aftrekbare kosten, tenzij het vaste activa betreft.

De bevestiging van het bovenstaande is de positie van de directeur van de belastingkamer in Bydgoszcz in de individuele interpretatie met referentienummer ITPB1 / 415-1086 / 14 / AK van 21 januari 2015: (...) de ontvangen gelden voor het starten van een bedrijfsactiviteit bestemd waren voor de aankoop van handelsgoederen en apparatuur die geen vaste activa zijn, dan kunnen de gemaakte kosten voor de aanschaf ervan fiscaal aftrekbare kosten vormen in de maand waarin ze in gebruik worden genomen , ongeacht het feit dat voor hun aankoop De aanvrager een subsidie ​​heeft ontvangen die geniet van de vrijstelling van inkomstenbelasting op grond van art. 21 seconden. 1 punt 121.

Als er echter geen de-minimissteun is verleend op grond van art. 46 seconden. 1 punt 2 van de Wet ter bevordering van de werkgelegenheid en de arbeidsmarktinstellingen alleen uit het EU-fonds, zullen de kosten die uit cofinanciering worden gekocht geen fiscaal aftrekbare kosten vormen.

Voorbeeld 3.

De heer Jacek kreeg een eenmalig startfonds dat medegefinancierd werd door de Europese Unie van het arbeidsbureau. In het de-minimissteuncertificaat werd vermeld dat de steun werd verleend op grond van art. 46 seconden. 1 punt 2 van de Wet werkgelegenheidsbevordering en arbeidsmarktinstellingen. De heer Jacek gebruikte het geld om commerciële goederen en vaste activa aan te schaffen voor gebruik. Zullen ze kunnen worden opgenomen in de kosten van het bedrijf?

Indien de subsidie ​​is verleend op grond van de Wet ter bevordering van de werkgelegenheid en arbeidsmarktinstellingen, zullen de kosten verbonden aan de aankoop van handelsgoederen een fiscaal aftrekbare kost vormen, terwijl de opgebouwde afschrijvingslasten op de aangekochte vaste activa niet Tegen een prijs. 

Samenvattend, bij de aankoop van een vast activum dat met een subsidie ​​is gekocht, moet de belastingplichtige er rekening mee houden dat de afschrijvingskosten die erop worden aangerekend geen fiscaal aftrekbare kosten vormen, ongeacht of het een subsidie ​​van PUP of van de EU was.