Informatieverschaffing over een vast activum in een onderneming

Website

Accountants werkzaam in accountantskantoren, waar het contact met de klant soms moeilijk is, of nieuwe accountants die de administratie overnemen na hun voorgangers, hebben vaak te maken met de openbaarmaking van bedrijfseigendommen die tot nu toe niet in de administratie zijn opgenomen . Belangrijk is dat dit probleem ook geldt voor ondernemers die een eigen boekhouding voeren en die in de regel uit onwetendheid hun vermogen niet in de administratie hebben laten zien. Wat is openbaarmaking van activa? Hoe moeten ze worden verantwoord op basis van de inkomstenbelasting? Moet het openbaar gemaakte vast actief worden vermeld in het register vaste activa? We zullen het hieronder uitleggen.

Openbaarmaking van een actief - wanneer wordt het behandeld?

Volgens art. 22n alinea. 4 van de Wet PIT worden vaste activa uiterlijk in de maand van ingebruikname in het register van vaste activa en immateriële activa ingeschreven. De latere introductiedatum wordt beschouwd als de vermelding van het vaste actief of het immateriële actief.

Belangrijk!

Volgens de definitie van art. 22a lid. 1 van de Wet PIT worden als vaste activa aangemerkt:

  • constructies, gebouwen en terreinen die afzonderlijk eigendom zijn,

  • machines, apparaten en transportmiddelen,

  • Andere items,

die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • zij zijn eigendom of mede-eigendom van de belastingplichtige,

  • zelf zijn gekocht of vervaardigd,

  • compleet en gebruiksklaar zijn op de dag dat ze voor gebruik worden geaccepteerd,

  • de verwachte gebruiksduur is langer dan een jaar,

  • ze worden door de belastingplichtige gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit of in gebruik genomen op basis van een huur-, huur- of leasingovereenkomst.

Afschrijving van een openbaar gemaakt actief

De kwestie van de afschrijving van openbaar gemaakte vaste activa wordt geregeld door Art. 22 uur van lid 1. 1 punt 4 van de PIT-wet. De afschrijvingen op de openbaar gemaakte vaste activa gebeuren naar inhoud vanaf de maand die volgt op de maand waarin de waarden werden ingeschreven in het register van vaste activa.

Bovendien moet worden benadrukt dat art. 22 sec. 8 van de PIT-wet bepaalt dat de bedrijfskosten afschrijvingen zijn voor het verbruik van vaste activa, alleen uitgevoerd in overeenstemming met Art. 22a-22o, met inachtneming van art. 23 van de PIT-wet.

Belangrijk!

Correctie van afschrijvingen voordat openbaarmaking van het vaste activum heeft plaatsgevonden, is niet toegestaan. De belastingplichtige kan een vast actief niet met terugwerkende kracht in het register vaste activa aangeven en de weggelaten afschrijvingen boeken. Wanneer de belastingplichtige handelt op de hierboven vermelde manier, moet hij er rekening mee houden dat deze afschrijvingen geen fiscaal aftrekbare kost zullen vormen, aangezien ze niet gebeuren in overeenstemming met Art. 22a-22o van de Wet PIT, zoals vermeld in het eerder aangehaalde art. 22 sec. 8 van de Wet PIT.

Voorbeeld 1.

Op 31 mei 2016 heeft de belastingplichtige een inventaris opgemaakt van de productiemachines die eigendom zijn van de vennootschap. Als gevolg hiervan bleek dat de machine die was gekocht in het kader van de koopovereenkomst van 10 maart 2016 voor een waarde van PLN 10.000 niet was opgenomen in het register van vaste activa. Kan het in een dergelijke situatie teruggaan naar maart en het vaste activum tonen en zo uitstaande afschrijvingen opnemen in de KPiR?

Nee, de belastingplichtige kan een dergelijke oplossing niet toepassen, omdat in dit geval het vermogensbestanddeel openbaar wordt gemaakt. De ondernemer dient het openbaar gemaakte vast actief in het register van vaste activa aan te geven op de datum van de inventarisatie, namelijk 31 mei 2016. Dan zou de afschrijving kunnen beginnen te boeken vanaf de maand die volgt op de inschrijving in het register van de vaste activa, dat wil zeggen vanaf juni 2016.

Belangrijk!

De openbaar gemaakte vaste activa dienen op de datum van openbaarmaking te worden ingeschreven in het register van vaste activa.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de fiscale regelgeving geen melding maakt van de verkorting van de afschrijvingstermijn met de periode tussen de overdracht van een vast actief of een immaterieel actief voor gebruik en de daaropvolgende boeking in de administratie. In de praktijk wordt de afschrijving dus alleen maar uitgesteld.

Openbaarmaking van het actief - vaststelling van de initiële waarde

De aanvangswaarde van de openbaar gemaakte vaste activa wordt in het algemeen bepaald in overeenstemming met de bepalingen van art. 22g van de PIT-wet. Omdat de enige vermelding van een vast actief geen invloed heeft op de waarderingsmethode. Voor hen gelden de algemene regels. De meest voorkomende zijn weergegeven in de tabel:

Acquisitie methode:

waarderingsmethode:

Overname tegen betaling

aankoopprijs

Gedeeltelijk betaalde acquisitie

De koopprijs vermeerderd met de waarde van de inkomsten genoemd in art. 11 seconden. 2b

Zelf produceren

Productiekosten

Verkrijging door erfenis, schenking of anderszins kosteloos

Marktwaarde op de dag van aankoop, tenzij de schenkingsovereenkomst of de gratis overdrachtsovereenkomst deze waarde op een lager bedrag vermeldt

Bovenstaand standpunt wordt bevestigd door de individuele interpretatie van 2 april 2010, ref.nr. IBPBI / 2 / 423-499 / 10 / SD uitgegeven door de directeur van de belastingkamer in Katowice, die verklaarde: (...) dat het feit dat de componenten van vaste activa in de administratie worden vermeld, de grondslagen van hun waardering niet verandert, en dat daarom de basis voor afschrijvingen de initiële waarde moet zijn die wordt bepaald volgens de principes die zijn uiteengezet in Art. 16g van de Adoptiewet (...).

Opbrengsten uit openbaarmaking van het actief

De openbaarmaking van een vast actief levert in de regel geen inkomsten op op basis van de inkomstenbelasting. Zoals de directeur van de belastingkamer in Katowice opmerkte in de individuele fiscale ruling met referentienummer IBPBI / 2 / 423-49 / 10 / SD uitgegeven op 2 april 2010: (...) In de meeste gevallen levert de activiteit van het invoeren van maatregelen in de administratie geen inkomsten op. Om vast te stellen of er in verband met de openbaarmaking van een vast actief belastingopbrengsten zijn ontstaan, is het noodzakelijk om de wijze van verkrijging van de activa eenduidig ​​vast te stellen.

Belastingopbrengsten kunnen ontstaan ​​wanneer, als gevolg van de inventarisatie, wordt vastgesteld dat het actief gratis is verworven en de opbrengst op deze rekening niet is erkend, en het moment van openbaarmaking van het vaste actief de datum op waaruit deze inkomsten ontstaan. Als een actief gratis is verworven, moeten de inkomsten daarom worden gerelateerd aan de periode waarin het is verworven. (...).

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

Openbaarmaking van het vaste activum - samenvatting

Openbaarmaking van een vast actief is een vrij veel voorkomende situatie, dus het is de moeite waard om erop voorbereid te zijn en te weten hoe u het goed kunt afwikkelen, om niet te worden blootgesteld aan onaangename gevolgen van de kant van de belastingdienst. Belastingplichtigen dienen het openbaar gemaakte vaste activum op de datum van openbaarmaking in het register van vaste activa aan te geven. De waarde van een dergelijk actief wordt bepaald in overeenstemming met de algemene principes uiteengezet in Art. 22 g van de PIT-wet. De afschrijvingen op de vermelde vaste activa vinden plaats vanaf de maand volgend op de maand waarin de waarden in het register vaste activa zijn ingeschreven.

De ondernemer mag hierin in geen geval met terugwerkende kracht corrigeren, omdat de afschrijvingen dan niet ten laste van de onderneming kunnen komen. Een dergelijke procedure die bij een belastingcontrole wordt ontdekt, brengt de verplichting met zich mee om aftrekposten op belastingkosten te schrappen, belastingverplichtingen te herberekenen en eventuele achterstallige belastingen en rente te betalen.