Het gebruik van douaneregeling 42 in het bestand JPK_V7 voorbeelden, deel II

Servicebelasting

Het gebruik van douaneregeling 42 is een van de gunstigste douaneregelingen, die btw-vrijstelling mogelijk maakt voor transacties met de loutere invoer van goederen, waardoor de importeur de btw alleen in zijn land van bestemming verrekent.

Dus wanneer en moet een Poolse belastingbetaler die deelneemt aan de keten van transacties die gebruikmaken van douaneregeling 42, het optreden van douaneregeling 42 altijd markeren met een passend symbool?

Toepassing van douaneregeling 42 - vereiste van nieuwe markeringen in sommige situaties in het nieuwe JPK_V7-bestand

1 oktober 2020 is de datum van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Financiën, Investeringen en Ontwikkeling betreffende de gedetailleerde reikwijdte van gegevens in belastingaangiften en administratie op het gebied van belasting op goederen en diensten.

Deze verordening vereist dat actieve btw-betalers in het nieuwe JPK_V7-bestand volledig nieuwe markeringen gebruiken voor bepaalde verkochte goederen en diensten, soorten bepaalde verkoop- en aankooptransacties, evenals bepaalde soorten verkoop- en aankoopdocumenten.

Een van de bovenstaande In sommige transactieomstandigheden worden verplichte markeringen gemarkeerd met het symbool I_42, dat de intracommunautaire levering van goederen aangeeft onmiddellijk na de eerder voltooide invoer van de goederen.

Toepassing van douaneregeling 42 en btw-vrijstelling

De toepassing van de douaneregeling 42 wordt gebruikt door belastingplichtigen die bedrijfsactiviteiten uitoefenen vanwege de mogelijkheid om gebruik te maken van de btw-vrijstelling (bij invoer van goederen).

Volgens § 4 sec. 1 van de Regeling van de Minister van Financiën betreffende vrijstellingen van belasting op goederen en diensten en de voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstellingen, is de invoer van goederen vrijgesteld van belasting indien de bestemming van deze goederen het grondgebied is van een andere lidstaat dan het grondgebied van het land en de uitvoer van deze goederen uit het grondgebied van het land zal plaatsvinden binnen de intracommunautaire levering van goederen.

De toepassing van douaneregeling 42 maakt het dus mogelijk btw te heffen op de verkoop van ingevoerde goederen alleen in het land van hun bestemming (in het land van de importeur), dat wil zeggen bij verdere verkoop.

Vrijgave van goederen voor het vrije verkeer en gebruik van de douaneregeling 42

Nadat de goederen (na invoer) zijn vrijgegeven voor het vrije verkeer in de importerende lidstaat (bijv. Polen), moeten de goederen rechtstreeks worden vervoerd naar de importeur in het EU-land van bestemming of worden overhandigd aan de ontvanger (Pools). Een dergelijke levering is een intracommunautaire transactie die is vrijgesteld van btw op grond van art. 17 en 138 van Richtlijn 2006/112 / EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Niettemin moet de importeur (een aannemer die goederen bestelt uit het EU-land van bestemming) of een door hem gemachtigde fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van invoer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. voor btw-doeleinden worden geïdentificeerd in de lidstaat van invoer of daar een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen,

  2. voor btw-doeleinden worden geïdentificeerd in de lidstaat van bestemming in het geval van verplaatsingen of leveringen in dat land aan een voor btw-doeleinden geïdentificeerde klant,

  3. informatie over dergelijke intracommunautaire leveringen of verplaatsingen opnemen in de samenvattende overzichten die aan de belastingautoriteiten van de invoerende lidstaat worden verstrekt.

Toepassing van de douaneregeling 42 - gemarkeerd met het symbool I_42

Procedure 42 aanwijzing is vereist onder § 10 para. 4 punt 8 van de Regeling van de Minister van Financiën betreffende de gedetailleerde reikwijdte van gegevens in belastingaangiften en -administraties op het gebied van belasting op goederen en diensten.

In een situatie waarin douaneregeling 42 wordt uitgevoerd en de Poolse belastingplichtige zich dus in de keten van de procedure bevindt op de plaats van de belastingplichtige die de intracommunautaire goederenlevering (intracommunautaire levering van goederen) aan de importeur verricht, dan zal hij verplicht zijn om in de nieuwe JPK_V7-aanduiding op de factuur op te nemen in de periode (maand) van zijn prestatie die WDT documenteert als I_42.

Dit betekent dat de Poolse belastingbetaler de tweede entiteit in de transactieketen is. In deze configuratie:

  1. de importeur van goederen opereert in een van de andere lidstaten dan Polen,

  2. de leverancier van goederen opereert in een derde land buiten de EU,

  3. de persoon die WDT uitvoert vanuit Polen naar het land van de importeur is een Poolse belastingbetaler die zakelijke activiteiten verricht op het grondgebied van de Republiek Polen,

  4. fiscaal vertegenwoordiger (indien aangesteld door de importeur en alle of een deel van de douaneformaliteiten vervult).

De markering I_42 zal door de Poolse belastingbetaler worden aangegeven in de periode van het maken van de WDT (na de invoer van de goederen) in het veld P_21 van de nieuwe JPK_V7.

Benadrukt moet worden dat in het geval van procedure 42, de invoer van goederen de invoer betreft zonder voorafgaand transport van goederen voor verwerking (of voor een ander doel), en vervolgens terugkeer naar hetzelfde EU-land (in dit voorbeeld Polen) voor verdere ICS naar het EU-land van bestemming.

Anderzijds zal de aanduiding I_42 zelf alleen verwijzen naar de intracommunautaire levering van goederen na de invoer van goederen (wat betreft de toepassing van douaneregeling 42).

Voorbeeld 1.

De Poolse actieve btw-belastingplichtige handelt in fietsaccessoires. Hij werkt al jaren samen met een Tsjechisch bedrijf (BTW-EU-belastingbetaler), dat regelmatig wat van buiten Polen geïmporteerde accessoires van hem koopt. De Poolse belastingbetaler plaatste een bestelling bij een Zwitserse aannemer voor 200 snelheidsmeters en ledlampen. De Poolse belastingbetaler heeft via een douaneagentschap de douaneafhandeling verricht in procedure 42 (goederen voor het vrije verkeer in de EU toelaten) bij het douanekantoor in Wrocław.

Hij regelde het transport van de aangekochte goederen. Ze zijn bedoeld voor een ontvanger uit Tsjechië. De Poolse belastingbetaler zal ze door middel van georganiseerd transport naar een langdurige Tsjechische aannemer vervoeren.

In deze omstandigheden zal de Poolse belastingbetaler, bij het uitvoeren van de bestelling van de Tsjechische tegenpartij, een bepaalde transactie moeten markeren met het symbool I_42 in het deel dat als WDT is gemaakt.

Voorbeeld 2.

Een actieve Poolse btw-betaler levert douanediensten met betrekking tot de inklaring en het vervoer van goederen. De Duitse aannemer maakte gebruik van zijn diensten en gaf hem toestemming om alle douane- en fiscale formaliteiten te vervullen. Na invoer van de goederen in Polen huurde de Poolse belastingbetaler het goederenvervoer in, waarna de goederen direct vanuit Duitsland naar de aannemer werden vervoerd (hij overhandigde alle benodigde documentatie hierover aan de importeur uit Duitsland).

De Poolse belastingbetaler erkende WDT in Polen voor een aannemer uit Duitsland en laatstgenoemde erkende WNT in Duitsland.

In deze omstandigheden moet de Poolse belastingplichtige bij het verlenen van de diensten van een fiscaal vertegenwoordiger de voltooide transactie in het deel dat de intracommunautaire levering vormt (na invoer) markeren met het symbool I_42.

Voorbeeld 3.

De Poolse actieve btw-betaler die handelt in auto-accessoires bestelde 500 sets automatten bij een Chinese aannemer. Hij zocht en bestelde een fiscale vertegenwoordiging in Nederland, want daar lag uiteindelijk een schip met goederen uit China aangemeerd. De bestelde goederen werden ingeklaard door de douane in de Rotterdamse haven. De belastingplichtige heeft door machtiging van de fiscaal vertegenwoordiger in Nederland de ingevoerde goederen ingeklaard en alle douaneformaliteiten vervuld.

De Poolse belastingbetaler heeft het vervoer van goederen van Nederland naar Polen ingehuurd. De fiscaal vertegenwoordiger identificeerde WDT in Nederland ten behoeve van de Poolse importeur. De Poolse belastingbetaler heeft op zijn beurt WNT in Polen erkend en is voornemens onderdelen te verkopen op het grondgebied van de Republiek Polen (eventueel in het buitenland).

In deze omstandigheden mag de Poolse belastingbetaler bij het uitvoeren van een order uit China de transactie niet markeren met het symbool I_42.